• Champions
 • Collector Office Nanded
 • Mahur Gad, Renuka Devi Mahur
 • Gurudwara
 • Nanded Stadium Arial view.photo curtsey-Dr. Vivek Ghodke
example
Collector Desk

Shri Arun Dongre IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (at) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - मा. जिल्हाधिकारी परीचय
Digidhan
Notice Board / News
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपुर तर्फे जाभंरुन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २२४७२०८/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये ६४७८१०६४/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे चिंचबन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २३०१८७१४/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे खुपसरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये ४८२०५२५७/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे जांभरुन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २५६३४९५५/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) Click Herenew
 • ईसपुर उजवा कालवा सा. क्र. 127660 मी वरील थेट लाघुवितरिका क्र. 65 च्या सा.क्र. 00 ते 2920 मी मधील बांधकामाकरिता मौ. धानोरा (बु.) ता. उमरी जि .नांदेड . ( ०५ मार्च २०१८ , ६३९ kb )Click Herenew
 • वाळू लिलाव सन २०१७ - १८ तिसरी फेरी . (०१ -मार्च -२०१८ ,7 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,भूमि संपादन करणे-कलम १४ ची अधिसूचना . ( ०१ मार्च २०१८ , ३८९ kb )Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.1690 ते ३५६० मी. वरील मौ. पिंपळगाव ता.धर्माबाद जि. नांदेड ( ०१ मार्च २०१८ , ६०० kb ).Click Herenew
 • माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये जन माहिती अधिकारी नियुक्ती -रोहयो जि. अ.का. नांदेड ( ०१ मार्च २०१८ ) .Click Herenew
 • पंचायत समिती पोट निवडणूक प्रारूप मतदार यादी ,६६ सगरोळी (28-FEB-2018,245MB).Click Herenew
 • पंचायत समिती पोट निवडणूक प्रारूप मतदार यादी, ८३ मारतळा (28-FEB-2018,252MB).Click Herenew
 • जनहित याचिका क्र. 155/2011 अनधिकृत जाहिराती घोषणा होर्डिंग पोस्टर्स ई. संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित नोडल अधिकारी यांची माहिती. ( २३ फेब्रुवारी २०१८,555KB).Click Herenew
 • अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता ), अधिनियम 2006 व नियम 2008 च्या अनुषंगाने स्थापन झालेल्या उपविभागीयस्तरीय समितीवरील अध्यक्ष व सदस्य यांच्या पदसिद्ध पदांची व अशासकीय सदस्यांच्या नावांचा यादी ( १६ फेब्रुवारी २०१८,331KB).Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.118770 मी. वरील उमरी लघु कालव्याच्या कामाकरिता मौ.गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड ( १० फेब्रुवारी २०१८,1MB).Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपूर खु. ता. जि.नांदेड येथील अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८,20MB).Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पार्डी (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील संपादित क्षेत्र ५.३०३१ हे.आर क्षेत्राचा अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८,28MB).Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाड्यामधे दुरुस्ती .( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,6.85MB )Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,अंतिम निवाडा. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,7.9MB )Click Herenew
 • अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ. हस्सापुर व वाडी बु ता.जि.नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,1.1MB )Click Herenew
 • खाजगी टेंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे ई - निविदा -शुद्धिपत्रक .( ३० जानेवारी २०१८ 109kb)Click Herenew
 • जाहीर प्रगटन ( दरपत्रक मागविणेसाठी ) जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथील उपलब्ध अग्निरोधक उपकरणे रीफीलिंग करणेसाठी दरपत्रक मागविणे बाबत .( २९ जानेवारी २०१८,,448KB )Click Herenew
 • नांदेडच्या बालकास राष्ट्रीय शौर्य पुरुस्कर .( २५ जानेवारी २०१८,,271KB )Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ. कदमाचीवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( २३ जानेवारी २०१८,,371KB )Click Herenew
 • पर्यावरण सल्लागार नेमणूक ई- निविदा .( 20- Jan-2018,363 KB) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे चिंचबन तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवाड्यात दुरुस्ती . ( १५ जानेवारी २०१८, ६MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील सुधारीत निवाडा . ( १५ जानेवारी २०१८, ७MB)Click Herenew
 • खाजगी टेंकर द्वारे पाणी पुरवठा करणे ई - निविदा .(१२ जानेवारी २०१८ 3.4 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव उमरी लघु कालव्यासाठी मौ. तळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 640KB)Click Herenew
 • भूसंपादन मुदखेड वितरीका क्र -2 वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लांबीसाठी मौ. चीकाळा ता. मुदखेड जि. नांदेड अंतिम निवडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 9.8MB)Click Herenew
 • डोणगाव वितरिकेवरील आर. एम .1 व एल. एम.मौ. रोहिपिंपलगाव ता. मुदखेड अंतिम निवडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 5.7MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 11MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 9MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे बोंढार तर्फे हवेली ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 7MB)Click Herenew
 • नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसुली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचार्याची दिनांक ०१-०१-२०१७ रोजी स्तिथीदर्शक (म्हणजेच दि. ०१-०१-२०१६ ते ३१-१२-२०१६ या कालावधीतील) जिल्हास्तरीय एकत्रित अंतिम जेष्ठता सूची ( २९ डिसेंबर २०१७ ,3MB)Click Herenew
 • रेती लिलाव सन २०१७ - १८ -नांदेड जिल्ह्यातील 57 रेती/वाळू घाटांच्या दुसऱ्या फेरीच्या लिलावाचे जाहीर प्रगटन .(26-Dec-2017,1 MB)Click Herenew
 • कोतवालांची जिल्हास्तरीय प्राथमिक जेष्ठता सूची दि. ०१.०१.२०१७ म्हणजेच ०१.०१.२०१५ ते ३१ .१२.२०१६ या कालावधीची जेष्ठता सूची . ( २६ डिसेंबर २०१७ ,16 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.116120 मी. मौजे गोरठा मायनर , मौजे गोरठा ता. उमरी, जि. नांदेड .( २० डिसेंबर २०१७ , 777KB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- रेणापूर सुधा प्रकल्प ता. भोकर जि. नांदेड अंतर्गत संपादित होणाऱ्या डाव्या कालव्या साठी मौ. कोळगाव बु. येथील गट क्र. २८/ ६ मधील ०.३६ हे. आर. साठी खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करण्याचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव .( १९ डिसेंबर २०१७ , 107 KB)Click Herenew
 • रेती लिलाव ई- टेंडर ई- ऑक्शन सन २०१७ - १८ .(30-Nov-2017,18.1MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे खुपसरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,13.9 MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे जांबरुन ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,11.1MB)Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे म्हाळ्जा (मालटेकडी ) ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,7MB)Click Herenew
 • नांदेड जिल्ह्यातील सर्व महसूली उपविभागीय अधिकारी यांचे आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गातील कर्मचार्यांची दि. 01.01.2017 रोजीची स्तिथीदर्शक (म्हणजेच दि. 01.01.2016 ते 31.12.2016 या कालावधीतील ) जिल्हास्तरीय एकत्रित प्राथमिक / तात्पूरती अतिरिक्त जेष्ठता सूची . ( १७ नोवेंबर २०१७, 4.5MB) Click Herenew
 • किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ Click Herenew
 • कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.गोजेगावं ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,165KB)Click Herenew
 • कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.बेलगव्हान ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,115KB)Click Herenew
 • कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.आंबाळा ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,191KB)Click Herenew
 • नांदेड जिल्ह्यात शौचालय बांधकामाचा १ लाखाचा पल्ला . ( 11 Nov 2017,191KB)Click Herenew
 • नांदेड येथील मुख्य डाकघरात तिरुपती देवस्थान साठी स्पेशल दर्शन तिकेट बुकिंगची सुविधेचे उदघाटन मा. जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते आहे . ( 10 Nov 2017,94KB)Click Herenew
 • जिल्हाधिकार्‍यांनी जागविला गावकर्‍यांत आत्मविश्वास, पांगरीतील आत्महत्या रोखण्यासाठी मनोविकार तज्ञांचे समुपदेशन ; अनेक कुटुंबांना भेटी . ( 09 Nov 2017,277KB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव - मौ.धानोरा (शिख ) ता. किनवट जि. नांदेड येथील कलम १९ च्या अधिसूचना १२ महिन्याची मुदतवाढ . ( ०६ नोव्हेंबर २०१७,201KB)Click Herenew
 • रेती लिलाव सन २०१७ - १८ जाहिर प्रगटन .(03-Nov-2017,256KB) Click Herenew
 • दि. ०१.०१.२००४ ते 31.१२. २०१० या कालावधीची तहसीलदार संवर्गाची तात्पुरती जेष्ठता सूची . ( ३० ऑक्टोबर २०१७, 890KB) Click Herenew
 • औरंगाबाद विभागातील म.अ. संवर्गातील कर्मचार्यांची सन १९८२ ते २०१५ या कालावधीची एकत्रीत सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द .( २५ ऑक्टोबर २०१७, 5.37 MB)Click Herenew
 • औरंगाबाद विभागातील अ.का.संवर्गातील कर्मचार्यांची सन १९८२ ते २०१५ या कालावधीची एकत्रीत सुधारित अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द .( २५ ऑक्टोबर २०१७, 7.60 MB) Click Herenew
 • सुधारीत धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे वाहतूक कंत्राट निश्चित करणेबाबत खुली निविदा (13-October 2017, 3.5MB )Click Herenew
 • किटकनाशक हाताळणी-राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र ,पुणे ( १० ऑक्टोबर २०१७,1580KB)Click Herenew
 • भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.रामाचीवाडी ता.लोहा जि. नांदेड ( ०४ ऑक्टोबर २०१७,168KB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव वागदरवाडी साठवण तलावासाठी मौ. वागदरवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( ०४ ऑक्टोबर २०१७, 64 KB )Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव येलदरीतांडा साठवण तलावासाठी मौ. येलदरीतांडा ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( ०४ ऑक्टोबर २०१७,63KB )Click Herenew
 • अव्वल कारकून संवर्गाच्या विभागीय प्रारूप / प्राथमिक जेष्ठता यादी . दि. ० १-०१ -१९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत एकत्रित .( ०३ ऑक्टोबर २०१७,2.76 MB)Click Herenew
 • मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या विभागीय प्रारूप / प्राथमिक जेष्ठता यादी . दि. ० १-०१ -१९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत एकत्रित .( ०३ ऑक्टोबर २०१७,2.19 MB)Click Herenew
 • प्रेस नोट ( जाहिर प्रगटन ) .( २८ सप्टेंबर २०१७, 523 KB )Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.पार्डी मक्ता ता.अर्धापूर जि. नांदेड . अंतिम निवाडा .( २८ सप्टेंबर २०१७ 9.5 MB )Click Herenew
 • कलम १९ पोटकलम (1) ची अधिसूचना अनुसूची मौ. शिबदरा ता. हदगाव जि.नांदेड .( २७ सप्टेंबर २०१७, 281 KB )Click Herenew
 • मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. २१ जुन १९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत सुधारीत अंतिम जेष्टता यादी व शुद्धी पत्रक .( २६ सप्टेंबर २०१७, 1.5MB)Click Herenew
 • अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. २१ जुन १९८२ ते ३१-१२-२०१५ पर्यंत सुधारीत अंतिम जेष्टता यादी व शुद्धी पत्रक .( २६ सप्टेंबर २०१७, 2.5MB)Click Herenew
 • भूसंपादन -वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. कारवाडी व मौ. चिंचबन ता. अर्धापूर जि. नांदेड अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७, 10 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- गुरु ता गद्दी अंतर्गत माळटेकडी येथे उड्डाण पुलाचे बांधकाम ( पोचमार्गाचे बांधकामकरीता ) मौ. नांदेड ता. जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत. अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3.7 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव-अर्धापूर नगर पंचायत अर्धापूर जि. नांदेड अंतर्गत शहरामधील सावतमाळी नगर येथी गट नंबर १७९ मध्ये रस्ता तयार करणे बाबत अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3 MB)Click Herenew
 • भूसंपादन प्रस्ताव- इसापूर उजव्या कालव्याच्या सा.क्र.६२७०० मी. वरील चाभरा वितरीका सा.क्र.८९०० ते ९०४० बांधकामकरीता मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3 MB) Click Herenew
 • भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,भूमिसंपादन प्रस्ताव करखेली शाखा कालवा कि. मी. 1 ते १० चे मातीकाम व अस्तरीकरणाची कामे मौ.चिकना ता. धर्माबाद जि.नांदेड .( १६ सप्टेंबर २०१७,२४० kb Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. चिंचबन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवडा .( १४ सप्टेंबर २०१७,१२ MB ) Click Herenew
 • भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवडा .( १४ सप्टेंबर २०१७,१२.२ MB ) Click Herenew
 • आत्महत्याग्रस्त शेत्कारीयांची यादी व संख्यात्मक. (०७ /०९/२०१७ ) Click Herenew
 • जिल्‍हा नियोजन समिती निवडणूक 2017 चा निवडणूक कार्यक्रम तसेच आरक्षणा तपशील व निवडणूकीची सूचना .(०६ सप्टेंबर २०१७,400KB ) Click Herenew
 • किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना (17 ऑगस्ट 2017) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी ( ११ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ निकाल ( ०९ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ विशेष सूचना /उत्तरतालिका ( ०६ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इत्तर नांदेड जिल्ह्यांतर्गत नांदेड महानगरपालिका हद्दीतील मंडप / पेंडॉल तपासणी करण्याबाबत गठीत तपासणी पथक ( ०५ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ प्रवेशपत्र ( Hallticket) Click Herenew
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७० वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन . Click Herenew
 • भूमिसंपादन प्रस्ताव - निमगाव शाखा कालवा कि.मी. 15 मधील एस्केप चॅनालच्या कामासाठी मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड भूमिसंपादन करणे ,कलम 21 पोट कलम (1) व (4 ) ची नोटीस .( २० जुलै २०१७,968KB)Click Herenew
 • मा. उच्च न्यायालय, नागपूर - जनहितमा. उच्च न्यायालय, नागपूर - जनहित याचिका क्र. १८०/२०१६ श्री. सतीश महादेवराव उके विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर "जनावरांना चरण्यांनसाठी राखीव असलेली जमीन प्रसिध्दह करणे व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जाहीर करणे" Click Herenew
 • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७ प्रशासकीय मान्यता यादीClick Herenew
 • अंतिम विकास आराखड्यामध्ये जमिनीच्या दर्शविलेल्या भू-वापरानुसार जमीन वापराच्या मानीव रूपांतरण तरतुदीच्या अनुषंगाने अधिसूचना .( १९ जुन २०१७ ,737Kb)Click Herenew
 • अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेला होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सदर करणे.( १९ जुन २०१७ ,171Kb)Click Herenew
 • EVM Videos of Marathi language Click Herenew
 • AURANGABAD DIVISION TEACHERS' FINAL ELECTORAL ROLL 2017 Click Herenew
 • Govt Video Portal..Click Here
 • Govt Of India Web Directory.. Click Here
उपविभाग व तालुका संकेतस्थळ
mahila sakshatikaran moihim
चलचित्र दालन
आधारकार्ड बद्दल महत्वाचे
Digidhan
 
Top