• Collector Sir
 • Collector Office Nanded
 • Digital India Week Award
 • Mahur Gad, Renuka Devi Mahur
 • नागरी स्वच्छता अभियान पुरस्कार
 • Gurudwara
 • Nanded Stadium Arial view.photo curtsey-Dr. Vivek Ghodke
example
Collector Desk

Shri Arun Dongare IAS,
District Collector and DM
collector nanded
+91-2462-237101(O)
E-mail: collector (dot) nanded (at) maharashtra (dot) gov (dot) in
- माजी जिल्हाधिकारी - मा. जिल्हाधिकारी परीचय
Digidhan
Notice Board / News
 • किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना (17 ऑगस्ट 2017) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी ( ११ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ निकाल ( ०९ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ विशेष सूचना /उत्तरतालिका ( ०६ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • जनहित याचिका क्र.१७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इत्तर नांदेड जिल्ह्यांतर्गत नांदेड महानगरपालिका हद्दीतील मंडप / पेंडॉल तपासणी करण्याबाबत गठीत तपासणी पथक ( ०५ ऑगस्ट २०१७ ) Click Herenew
 • सेतु समिती नांदेड संचलीत,स्पर्धा परीक्षा आभ्यासिका प्रवेश निवड चाचणी परीक्षा सन २०१७-२०१८ प्रवेशपत्र ( Hallticket) Click Herenew
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी भारतीय स्वतंत्र दिनाच्या ७० वा वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय समारंभाचे आयोजना करणेसाठी आवश्यक साहित्य/ साधनसामग्री उपलब्ध करून देणेबाबत दरपत्रक मागविणे बाबत जाहीर प्रगटन . Click Herenew
 • भूमिसंपादन प्रस्ताव - निमगाव शाखा कालवा कि.मी. 15 मधील एस्केप चॅनालच्या कामासाठी मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड भूमिसंपादन करणे ,कलम 21 पोट कलम (1) व (4 ) ची नोटीस .( २० जुलै २०१७,968KB)Click Herenew
 • मा. उच्च न्यायालय, नागपूर - जनहितमा. उच्च न्यायालय, नागपूर - जनहित याचिका क्र. १८०/२०१६ श्री. सतीश महादेवराव उके विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर "जनावरांना चरण्यांनसाठी राखीव असलेली जमीन प्रसिध्दह करणे व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जाहीर करणे" Click Herenew
 • आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७ प्रशासकीय मान्यता यादीClick Herenew
 • अंतिम विकास आराखड्यामध्ये जमिनीच्या दर्शविलेल्या भू-वापरानुसार जमीन वापराच्या मानीव रूपांतरण तरतुदीच्या अनुषंगाने अधिसूचना .( १९ जुन २०१७ ,737Kb)Click Herenew
 • अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी तसेच सहभागी झालेला होतकरू खेळाडूंना प्रशिक्षण व बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य करणे योजना प्रस्ताव सदर करणे.( १९ जुन २०१७ ,171Kb)Click Herenew
 • EVM Videos of Marathi language Click Herenew
 • AURANGABAD DIVISION TEACHERS' FINAL ELECTORAL ROLL 2017 Click Herenew
 • Govt Video Portal..Click Here
 • Govt Of India Web Directory.. Click Here
उपविभाग व तालुका संकेतस्थळ
mahila sakshatikaran moihim
चलचित्र दालन
Digidhan
 
Top