Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे रहिमपुर तर्फे जाभंरुन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २२४७२०८/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये ६४७८१०६४/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे चिंचबन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २३०१८७१४/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे खुपसरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये ४८२०५२५७/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ मौजे जांभरुन ता. अर्धापुर जि. नांदेड येथील अतिरीक्त क्षेत्राचा अंतिम निवाडा रक्कम रुपये २५६३४९५५/- हितसंबधिताना मावेजा वाटप करणेसाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत.(१५ मार्च २०१८) BHUSAMPADAN_NANDED--
ईसपुर उजवा कालवा सा. क्र. 127660 मी वरील थेट लाघुवितरिका क्र. 65 च्या सा.क्र. 00 ते 2920 मी मधील बांधकामाकरिता मौ. धानोरा (बु.) ता. उमरी जि .नांदेड . ( ०५ मार्च २०१८ , ६३९ kb ).BHUSAMPADAN_NANDED--
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,भूमि संपादन करणे-कलम १४ ची अधिसूचना . ( ०१ मार्च २०१८ , ३८९ kb ).BHUSAMPADAN_NANDED--
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.1690 ते ३५६० मी. वरील मौ. पिंपळगाव ता.धर्माबाद जि. नांदेड ( ०१ मार्च २०१८ , ६०० kb ).BHUSAMPADAN_NANDED--
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.118770 मी. वरील उमरी लघु कालव्याच्या कामाकरिता मौ.गोरठा ता.उमरी जि. नांदेड ( १० फेब्रुवारी २०१८,1MB).BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपूर खु. ता. जि.नांदेड येथील अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८,20MB).BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पार्डी (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील संपादित क्षेत्र ५.३०३१ हे.आर क्षेत्राचा अंतिम निवाडा ( १० फेब्रुवारी २०१८,28MB).BHUSAMPADAN_NANDED--
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाड्यामधे दुरुस्ती .( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,6.85MB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड ,अंतिम निवाडा. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,7.9MB ).BHUSAMPADAN_NANDED
अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ. हस्सापुर व वाडी बु ता.जि.नांदेड कलम ११ खालील अधिसुचना. ( ०३ फेब्रुवारी २०१८ ,1.1MB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव कदमाचीवाडी साठवण तलावासाठी मौ. कदमाचीवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( २३ जानेवारी २०१८,,371KB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे चिंचबन तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवाड्यात दुरुस्ती . ( १५ जानेवारी २०१८, ६MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील सुधारीत निवाडा . ( १५ जानेवारी २०१८, ७MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव उमरी लघु कालव्यासाठी मौ. तळेगांव ता. उमरी जि. नांदेड . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 640KB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन मुदखेड वितरीका क्र -2 वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लांबीसाठी मौ. चीकाळा ता. मुदखेड जि. नांदेड अंतिम निवडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 9.8MB)BHUSAMPADAN_NANDED
डोणगाव वितरिकेवरील आर. एम .1 व एल. एम.मौ. रोहिपिंपलगाव ता. मुदखेड अंतिम निवडा . ( ०९ जानेवारी २०१८ , 5.7MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे धनगरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 11MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे ब्रह्मपुरी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 9MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे बोंढार तर्फे हवेली ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २9 डिसेंबर २०१७, 7MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव- ईसापुर उजवा कालव्या वरील सा. क्र.116120 मी. मौजे गोरठा मायनर , मौजे गोरठा ता. उमरी, जि. नांदेड .( २० डिसेंबर २०१७ , 777KB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव- रेणापूर सुधा प्रकल्प ता. भोकर जि. नांदेड अंतर्गत संपादित होणाऱ्या डाव्या कालव्या साठी मौ. कोळगाव बु. येथील गट क्र. २८/ ६ मधील ०.३६ हे. आर. साठी खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट खरेदी पध्दतीने संपादित करण्याचा अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव .( १९ डिसेंबर २०१७ , 107 KB).BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे खुपसरवाडी ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,13.9 MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे जांबरुन ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,11.1MB)BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 361 मौजे म्हाळ्जा (मालटेकडी ) ता. जि. नांदेड येथील अंतिम निवाडा . ( २३ नोव्हेंबर २०१७,7MB)BHUSAMPADAN_NANDED
कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.गोजेगावं ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,165KB)BHUSAMPADAN_NANDED
कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.बेलगव्हान ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,115KB)BHUSAMPADAN_NANDED
कलम १९ पोटकलम (१ ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.आंबाळा ता.हदगावं जि नांदेड . ( ११ नोव्हेंबर २०१७,191KB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव - मौ.धानोरा (शिख ) ता. किनवट जि. नांदेड येथील कलम १९ च्या अधिसूचना १२ महिन्याची मुदतवाढ . ( ०६ नोव्हेंबर २०१७,201KB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३, कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.रामाचीवाडी ता.लोहा जि. नांदेड ( ०४ ऑक्टोबर २०१७,168KB)BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव वागदरवाडी साठवण तलावासाठी मौ. वागदरवाडी ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( ०४ ऑक्टोबर २०१७, 64 KB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव येलदरीतांडा साठवण तलावासाठी मौ. येलदरीतांडा ता.लोहा. जि. नांदेड मुदतवाढ बाबतचे पत्र .( ०४ ऑक्टोबर २०१७,63KB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.पार्डी मक्ता ता.अर्धापूर जि. नांदेड . अंतिम निवाडा .( २८ सप्टेंबर २०१७ 9.5 MB ).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम १९ पोटकलम (1) ची अधिसूचना अनुसूची मौ. शिबदरा ता. हदगाव जि.नांदेड .( २७ सप्टेंबर २०१७, 281 KB ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन -वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. कारवाडी व मौ. चिंचबन ता. अर्धापूर जि. नांदेड अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७, 10 MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव- गुरु ता गद्दी अंतर्गत माळटेकडी येथे उड्डाण पुलाचे बांधकाम ( पोचमार्गाचे बांधकामकरीता ) मौ. नांदेड ता. जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत. अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3.7 MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-अर्धापूर नगर पंचायत अर्धापूर जि. नांदेड अंतर्गत शहरामधील सावतमाळी नगर येथी गट नंबर १७९ मध्ये रस्ता तयार करणे बाबत अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3 MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव- इसापूर उजव्या कालव्याच्या सा.क्र.६२७०० मी. वरील चाभरा वितरीका सा.क्र.८९०० ते ९०४० बांधकामकरीता मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड भूसंपादन करणे बाबत अंतिम निवाडा .( २१ सप्टेंबर २०१७ , 3 MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,भूमिसंपादन प्रस्ताव करखेली शाखा कालवा कि. मी. 1 ते १० चे मातीकाम व अस्तरीकरणाची कामे मौ.चिकना ता. धर्माबाद जि.नांदेड .( १६ सप्टेंबर २०१७,२४० kb)..BHUSAMPADAN
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. चिंचबन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवडा .( १४ सप्टेंबर २०१७,१२ MB )..BHUSAMPADAN
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील अंतिम निवडा .( १४ सप्टेंबर २०१७,१२.२ MB )..BHUSAMPADAN
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) ची अधिसूचना .भूसंपादन -वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद ,मौ पाथरड ता. मुदखेड जि.नांदेड .( ०८ सप्टेंबर २०१७,७४० kb)..BHUSAMPADAN
भूसंपादन -वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. मनाठा ता. हदगाव जि. नांदेड भूसंपादन कायदा २०१३ चे . कलम १९ पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( २४ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.लतीफपूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची व २१ (४ ) नोटीस .( २४ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची व २१ (४ ) नोटीस .( २४ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.आमरापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची व २१ (४ ) नोटीस .( २४ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.हमरापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची व २१ (४ ) नोटीस .( २४ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना मौ.चौरंबा (नां) ता. हदगाव जि. नांदेड .( २२ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना मौ. पळसा ता. हदगाव जि. नांदेड .( २२ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. आमरापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १६ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १६ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.हमरापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १६ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.येळेगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १६ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.लतीफपूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १६ ऑगस्ट २०१७ ).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम 11 पोटकलम (1 ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ. गोजेगाव ता. हदगाव जि. नांदेड . ( २९ जुलै २०१७, 966KB).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम 11 पोटकलम (1 ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.भानेगाव ता. हदगाव जि. नांदेड . ( २९ जुलै २०१७, 810KB).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम 11 पोटकलम (1 ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ. अंबाळा ता. हदगाव जि. नांदेड . ( २९ जुलै २०१७,976KB).BHUSAMPADAN_NANDED
कलम 11 पोटकलम (1 ) ची अधिसूचना अनुसूची मौ.बेलगव्हाण ता. हदगाव जि. नांदेड . ( २९ जुलै २०१७,824KB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.पळसवाडी ता.कंधार जि. नांदेड . ( २७ जुलै २०१७,740KB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन कलम १९ खालील अधिसूचना मौ.पानशेवडी ता.कंधार जि. नांदेड. ( २७ जुलै २०१७,530KB).BHUSAMPADAN_NANDED
मा.जिल्हा न्यायालय , नांदेड यांचे निर्णय दि. २२/०४/२००८ आर.सी ए. क्र. ९६/२००३ . ( २४ जुलै २०१७,4.5MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन प्रस्ताव - रेणापूर सुधा प्रकल्प ता. भोकर गट न. 113/4 मौ. रेणापूर येथील जमिनीची अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव . ( २४ जुलै २०१७,3MB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन प्रस्ताव - निमगाव शाखा कालवा कि.मी. 15 मधील एस्केप चॅनालच्या कामासाठी मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड भूमिसंपादन करणे ,कलम 21 पोट कलम (1) व (4 ) ची नोटीस .( २० जुलै २०१७,968KB).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन प्रस्ताव पोलीस मुख्यालय व त्यांचे कार्यालयसाठी मौ. धनेगाव / वाजेगाव ता. जि.नांदेड येथील शुधीपत्रक .( ११ मे २०१७,७४kb)..BHUSAMPADAN
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ चौंडी ता. लोहा जि.नांदेड .( ११ मे २०१७,७४kb)..BHUSAMPADAN
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ घोटका ता. लोहा जि.नांदेड .( ११ मे २०१७,७४kb).BHUSAMPADAN
भूमिसंपादन प्रस्ताव - निमगाव शाखा कालवा कि.मी. 15 मधील एस्केप चॅनालच्या कामासाठी मौ. दाभड ता. अर्धापूर जि. नांदेड भूमिसंपादन करणे ,कलम १९(1) ची अधिसूचना .( २७ एप्रिल २०१७,1450kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ दगडसांगवी ता. लोहा जि.नांदेड .( २० एप्रिल २०१७,557kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ हाडोळी(ज) ता. लोहा जि.नांदेड .( २० एप्रिल २०१७,514kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ पोखरभोसी ता. लोहा जि.नांदेड .( २० एप्रिल २०१७,501kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड यवतमाळ पुसद नांदेड नवीन रेल्वे मौ.वरवट ता.हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( २० एप्रिल २०१७,674kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन कलम (१९) ची अधिसूचना मौ.भोजुचीवाडी ता.कंधार जि. नांदेड .( ३० डिसेंबर २०१६,521kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन कलम (११) ची अधिसूचना मौ.बामणी,पानशेवडी, उस्माननगर, फकीरदरावाडी ता.कंधार जि. नांदेड .( ३० डिसेंबर २०१६,1265kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.देगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( ३० डिसेंबर २०१६,423kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शिकता हक्क अधिनियम , २०१३ . रेणापूर सुधा प्रकल्प ता. भोकर गट क्र. ११३/४ मौ.रेणापूर येथील जमिनीचे अतिरिक्त भूसंपादन .( २६ डिसेंबर २०१६,330kb).BHUSAMPADAN
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.चिंचबन ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,605kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.पार्डी मक्ता ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,635kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.बारसगाव ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,595kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.अर्धापूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,588kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.लिंबगाव ता.जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी-मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.मुदखेड ता.मुदखेड जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,376kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.लतीफपूर ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,568kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.कारवाडी ता.अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,600kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.यमशेटवाडी ता.जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,558kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.हमरापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,589kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव-वर्धा नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेलाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ.अमरापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (११) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,584kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी -मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.देगाव ता. अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,376kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भूसंपादन प्रस्ताव परभणी -मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यासाठी मौ.कामठा ता. नांदेड जि. नांदेड . कलम (१९) ची अधिसूचना .( १४ डिसेंबर २०१६,382kb).BHUSAMPADAN_NANDED
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.विष्णुपुरी ता. जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,2028kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.सांगवी बु. ता. जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,1609kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.बाबापूर (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,639kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पार्डी (मक्ता ) ता.अर्धापूर जि.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ०६ डिसेंबर २०१६,4057kb).BHUSAMPADAN_NANDED06/12/201601/06/2017
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शिकता हक्क अधिनियम , २०१३ भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा-नांदेड नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन व्हाया यवतमाळ पुसद मौ. पाथरड ता. मुदखेड जी. नांदेड (०५ डिसेम्बर २०१६,572Kb)BHUSAMPADAN_NANDED05/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. बामणी ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,698Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. बरडशेवाळा ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,692Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. चिंचगव्हाण ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,577Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
भूसंपादन प्रस्ताव वर्धा - नांदेड -यवतमाळ -पुसद नवीन रेल्वे मार्ग मौ. करमोडी ता. हदगाव जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(०१ डिसेंबर २०१६,585Kb ) .BHUSAMPADAN_NANDED01/12/2016
अतिरिक्त भुसम्पादन चिंचाळा कालवा साख़ळी क्र.2370 ते 6000 ता.उमरी जि.नांदेड ची कलम 11ची आधिसुचना( ३० नोव्हेंबर २०१६,340kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/2016
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.वसरणी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,12495kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.रहिमपुर खु. ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,6112kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.मुजामपेठ ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4060kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.फत्तेजंगपुर ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4162kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.पिपंळगाव महादेव ता.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,3115kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.धनेगाव ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,27155kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.धनगरवाडी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,4631kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.दाभड ता.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,5082kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.खुपसरवाडी ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,3222kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ. कामठा खु ता.नांदेड येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,2835kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.एलिचपुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,630kb).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग-३६१ मौ.अर्धापुर येथील आक्षेप अर्जावरील निर्णय ( ३० नोव्हेंबर २०१६,16MB).BHUSAMPADAN_NANDED30/11/201601/06/2017
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९ खालील अधिसूचना ,मुदखेड वितारीका क्र.२ वरील पुच्छ लघु वितरिकेच्या वाढीव लाम्बिसाठी मौ. चिकाळा ता. मुदखेड .( १८ नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_18/11/2016
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९ खालील अधिसूचना ,डोणगाव वितारीकातेवरील आर.एम.1 व एल.एम.1 मौ.रोहीपिंपळगाव ता. मुदखेड .( १८ नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_18/11/2016
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे रहिमपूर तर्फे जांभरुन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,460kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे चिंचबन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,202kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.३६१ मौजे जांभरुन ता.अर्धापूर येथील आक्षेप अर्ज सुनावीचे विवरणपत्र .( १० नोव्हेंबर २०१६,820kb).BHUSAMPADAN_2016111010/11/201601/06/2017
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना ,मौ दिग्रस बु.व पानशेवडी(कान्धारेवाडी) ता. कंधार जि.नांदेड .( २१ ऑक्टोबर २०१६,406kb).BHUSAMPADAN_2016102121/Oct/2016
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम १९(1) खालील अधिसूचना (पाताळगंगा,वंजारवाडी,बाळांतवाडी ).( १९ऑक्टोबर २०१६,778kb).BHUSAMPADAN_19a10201619/Oct/2016
भूसंपादन प्रस्ताव-निम्म पैनगंगा प्रकल्प ता.घाटंजी जि.यवतमाळ धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी मौ.धानोरा (शिख) ता.किनवट जि.नांदेड येथील भूसंपादन करणे बाबत,कलम १९ ची अधिसूचना .( १९ऑक्टोबर २०१६,494kb).BHUSAMPADAN_1910201619/Oct/2016
नांदेड येथील प्रशासकीय इमारत व अन्य प्रशासकीय कार्यालय करिता मौ. असराजां ता. जि .नांदेड येथील गट क्र. ११७,११८,व ११९ मधील जमीन भूसंपादनातं मुद्दत वाढी बाबत (14 Oct 2016,263kb) BHUSAMPADAN_1410201610/Oct/201630/Oct/2016
भूसंपादन प्रस्ताव -इसापूर कालव्याच्या सा.क्र. ६२७००मी वरील वितरिका सा. क्र ८९०० ते ९०४० चे बांधकामाकरीता मौ बारसगांव ता-अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .(२७ सप्टें २०१६, २४८kb ) BHUSAMPADAN_BARASGAONARDHAPUR
भूसंपादन प्रस्ताव-भूसंपादन गुरु-ता-गद्दी माळटेकडी येथे रेल्वे उड्डाण पूलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता मौ नांदेड,ता जि. नांदेड . कलम (२१) पोट कलम (१) ची अधिसूचना (२७ सप्टें २०१६, ३३७kb ) BHUSAMPADAN_GURUDAGADDI
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना डोणगाव वितरिकेवरील आर.एम.1 व एल.एम.1 मौ.रोहीपिंपळगाव ता.मुदखेड .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याौचा आणि पारदर्शकतेचा हक्कक अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना भुसंपादन जिल्हाा न्यारयालय नांदेड यांचा निर्णय दि.22.04.2008 आर.सी.ए.क्र.96/2003 मधील निर्णयानुसार मौ.भोकर येथील क.नं.258 व 259 मधील क्षेत्र अनुक्रमे 14 आर व 49 आर.मौ. भोकर ता.भोकर .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याधचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना मौ.बारड ता.मुदखेड येथील गट क्र.741 मधील 00.70 आर जमिन मुस्ली म समाजाचे दफनभुमीसाठी संपादन .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यााचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना अतिरिक्तर भुसंपादन प्रस्ताव-बेंबर पाझारतलाव क्र.1 साठी मौ.बेंबरा ता.भोकर भुसंपादन .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना (शुध्द्पत्रक) मुदखेड वितरीका क्र.2 वरील पुच्छ1 लघु वितरीकेच्यान वाढीव लांबीसाठी मौ.चिकाळा ता.मुदखेड..BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्या्चा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 19 ची अधिसुचना मौ.बारड ता.मुदखेड येथील गट क्रमांक 741 मधील 00.70 आर जमिन मुस्लीरम समाजाचे दफनभुमीसाठी संपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यानचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 19 ची अधिसुचना मा.जिल्हा न्यायालय, नांदेड यांचे निर्णय दि.22.04.2008 आर.सी.एस.क्र.96/2003 अन्व ये भुसंपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्यानचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना रेणापूर सुधा प्रकल्पक ता.भोकर गट क्र.113/4 मौ.रेणापूर येथील जमिनीचा अतिरिक्तस भुसंपादन.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्या1चा आणि पारदर्शकतेचा हक्क् अधिनियम 2013 कलम 11(1) अधिसुचना (शुद्धीपत्रक) डोणगाव वितरीकेवरील आर.एम.1 प एल.एम.1 मौ. रोहिपिंपळगाव ता.मुदखेड.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम ११(1) खालील अधिसूचना, लाकामानी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी अतिरिक्त भूसंपादन .(.BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३,कलम ११(1) खालील अधिसूचना (शुधीपत्रक) ,मौ चिकाळा ता. मुदखेड .BHUSAMPADAN_20161110
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३. IMG_20160506_0001
भूसंपादन प्रस्ताव नांदेड येथे प्रस्तावित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत अन्य शासकीय इमारतीसाठी गात नं ११७, ११८ व ११९ असरजन निवाड्यात मुदतवाढ lao31082015.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव पूरपुनर्वसन मौ. बन्नाळी ता. धर्माबाद प्रारूप निवाड्यास मुदतवाढ देणे बाबत sc02
भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ पोट कलम (१) ची जाहीर नोटीस (अर्धापूर नगर पंचायत अंतर्गत ) bhusampadan04082016.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव -इसापूर कालव्याच्या सा.क्र. ६२७००मी वरील वितरिका सा. क्र ८९०० ते ९०४० चे बांधकामाकरीता मौ बारसगांव ता-अर्धापूर जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना .DOC_20160711_0002.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव-भूसंपादन गुरु-ता-गद्दी माळटेकडी येथे रेल्वे उड्डाण पूलाच्या पोचमार्गाचे बांधकामाकरीता मौ नांदेड,ता जि. नांदेड . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . DOC_20160711_0001.pdf
भूसंपादन प्रस्ताव अर्धापूर नगरपंचायत अर्धापूर जि. नांदेड अंतर्गत रस्ता तयार करणे . कलम (१९) पोट कलम (१) ची अधिसूचना . DOC_20160711_0003.pdf
Top