शासकीय जमिनीचे -कब्जेहक्क व भाडेपट्टा प्रकरणे


मुख्यपृष्ठ कब्जेहक्क व भाडेपट्टा

Sr. No SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
शासकीय जमिनीचे -कब्जेहक्क आदेश .( २८ ऑक्टोबर २०१६,13650kb) kabjehakkorder
शासकीय जमिनीचे -कब्जेहक्क जोडपत्र -अ .( २८ ऑक्टोबर २०१६,2548kb)kabjehakkjodapatra_A26102016
शासकीय जमिनीचे -भाडेपट्टा आदेश .( २८ ऑक्टोबर २०१६,2337kb) Badepattaorder
शासकीय जमिनीचे -भाडेपट्टा परिशिष्ट-ब .( २८ ऑक्टोबर २०१६,369kb) bhadepattaparishisht_B26102016
 
Top