Sr. No DEPARTMENT SUBJECT DOWNLOAD START DATE END DATE
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2017-18 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामांची यादी माहे ऑक्टोबर 2017 अखेर ( २८ सप्टेंबर २०१७ ,371KB)#
जिल्हा नियोजन समिती अल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य शाळांना पायाभूत सोई सुविधा पुरविणे अनुदान योजना सन 2017-18 शासनास मंजूरीस्तव सादर ( २८ सप्टेंबर २०१७ ,850KB)#
जिल्हा नियोजन समिती डॉ झाकीर हुसेन मदरसा योजना सन 2017-18 शासनास मंजूरीस्तव सादर ( २८ सप्टेंबर २०१७ ,5MB)#
जिल्हा नियोजन समिती आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2017-18 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामांची यादी माहे ऑक्टोबर 2017 अखेर (नांदेड उत्तर) ( २८ सप्टेंबर २०१७ ,2MB)#
जिल्हा नियोजन समिती आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७ प्रशासकीय मान्यता यादी ( २२ जुन २०१७ ,378Kb)DPDCMLAwiseworklist
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामांची यादी ( २७ मार्च २०१७,564kb).DPDC_27032017_001
जिल्हा नियोजन समितीअल्पसंख्यांक बहुल शासन मान्य शाळांना पायाभूत सोई सुविधा पुरविणे अनुदान योजना सन 2016-17 ( २७ मार्च २०१७ ,2.3mb).DPDC_27032017_002
जिल्हा नियोजन समिती डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 2016-17 ( २७ मार्च २०१७ ,3.3mb).DPDC_27032017_003
जिल्हा नियोजन समिती खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०१४-१५ ते २०१६ -१७ मधील प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,456kb).DPDCMPLAD0711201607-11-2016
जिल्हा नियोजन समिती आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६ अंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती ( ०७ नोव्हेंबर २०१६ ,2467kb)DPDCMLAwiseworklist07-11-2016
जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१५-१६ योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केलेल्या कामांची माहिती DPO21012016.pdf
जिल्हा नियोजन समितीजिल्हा नियोजन समिती बैठक दि. 6/07/2013 जिल्हा रस्ते 2013-14 आराखडेDPDC5july2013.pdf
नगरपालिका प्रशासन वैशीष्ट्येपूर्ण योजना व विशेष रस्ता अनुदान NPP_YOJNA25102016-2.pdf
नगरपालिका प्रशासन नागरी दलित वस्ती सुधार योजनाNPP_YOJNA25102016.pdf
 
Top