स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक २०१६-२०१७


मुख्यपृष्ठ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक २०१६-२०१७


Sr.no Taluka Subject Downloads
अर्धापूर नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W2B1, W3B1, W4B1,
W5B1, W5B2, W6B1, W7B1,
W8B1, W9B1, W9B2, W10B1,
W11B1, W12B1, W13B1, W14B1,
W15B1, W16B1, W17B1,
मुदखेड नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W1B3, W2B1,
W2B2, W2B3, W3B1, W3B2,
W3B3, W3B4, W3B5, W4B1,
W4B2, W4B3, W4B4, W5B1,
W5B2, W5B3, W6B1, W6B2,
W6B3, W7B1, W7B2, W7B3,
W8B1, W8B2.
मुखेड नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W1B3, W1B4,
W1B5, W2B1, W2B2, W2B3,
W2B4, W3B1, W3B2, W3B3,
W4B1, W4B2, W4B3, W4B4,
W5B1, W5B2, W5B3, W6B1,
W6B2, W6B3, W7B1, W7B2,
W7B3, W7B4, W7B5, W7B6,
W8B1, W8B2. W8B3.
हदगाव नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W1B3, W1B4,
W2B1, W2B2, W2B3, W3B1,
W3B2, W3B3, W4B1, W4B2,
W4B3, W4B4, W4B5, W5B1,
W5B2, W5B3, W6B1, W6B2,
W6B3, W7B1, W7B2, W7B3,
W8B1, W8B2. W8B3. W8B4.
धर्माबाद नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W1B3, W2B1,
W2B2, W2B3, W2B4, W3B1,
W3B2, W4B1, W4B2, W4B3,
W4B4, W5B1, W5B2, W5B3,
W5B4, W6B1, W6B2, W6B3,
W6B4, W7B1, W7B2, W7B3,
W8B1, W8B2. W8B3. W9B1,
W9B2, W9B3, W9B4, W9B5,
W9B6,
देगलूर नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W1B3, W1B4,
W2B1, W2B2, W2B3, W2B4,
W3B1, W3B2, W3B3, W3B4,
W4B1, W4B2, W4B3, W4B4,
W5B1, W6B1, W6B2, W6B3,
W6B4, W6B5, W7B1, W7B2,
W7B3, W7B4, W8B1, W8B2.
W8B3. W9B1, W9B2, W9B3,
W9B4, W10B1, W10B2, W10B3,
W10B4, W11B1, W11B2, W11B3,
W11B4, W12B1, W12B2, W12B3,
W12B4, W12B5,
माहूर नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W2B1, W3B1, W4B1,
W5B1, W6B1, W7B1, W8B1,
W9B1, W10B1, W11B1, W12B1,
W13B1, W14B1, W15B1, W16B1,
W17B1,
बिलोली नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W2B1, W2B2,
W2B3, W2B4, W3B1, W3B2,
W4B1, W4B2, W5B1, W5B2,
W5B3, W6B1, W6B2, W7B1,
W7B2, W8B1, W8B2.
कुंडलवाडी नगरपरिषद/नगरपंचायत मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी W1B1, W1B2, W2B1, W2B2,
W2B3, W3B1, W3B2, W4B1,
W4B2, W5B1, W5B2, W6B1,
W6B2, W7B1, W7B2, W8B1,
W8B2.
उमरी नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
मुखेड नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
मुदखेड नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
माहूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
WARD9, WARD10, WARD11, WARD12,
WARD13, WARD14, WARD15,
WARD16, WARD17,
कुंडलवाडी नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
कंधार नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
हदगाव नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
धर्माबाद नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
WARD9,
देगलूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
WARD9, WARD10, WARD11, WARD12,
बिलोली नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8
अर्धापूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी WARD1, WARD2, WARD3, WARD4,
WARD5, WARD6, WARD7, WARD8,
WARD9, WARD10, WARD11, WARD12,
WARD13, WARD14, WARD15,
WARD16, WARD17,
देगलूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील degloor.pdf
धर्माबाद नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील dharmabad.pdf
कंधार नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील kandhar.pdf
मुखेड नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील mukhed.pdf
हदगाव नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील hadgaon.pdf
बिलोली नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील biloli.pdf
कुंडलवाडी नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील kundalwadi.pdf
उमरी नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील umri.pdf
मुदखेड नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील mudkhed
माहूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील mahur
अर्धापूर नगरपरिषद/नगरपंचायतीचा प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील ardhapur
सर्वसाधारण प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम notice1.pdf
सर्वसाधारण सदस्यपदांच्या आरक्षणाच्या सोडतीची नोटीस notice2.pdf
देगलूर नकाशा degloormap.pdf
धर्माबाद नकाशा dharmabadmap.pdf
कंधार नकाशा kandharmap.pdf
मुखेड नकाशा mukhedmap.pdf
हदगाव नकाशा hadgaonmap.pdf
बिलोली नकाशा bilolimap.pdf
कुंडलवाडी नकाशा kundalwadimap.pdf
उमरी नकाशा umrimap.pdf
मुदखेड नकाशा mudkhedmap
माहूर नकाशा mahurmap
अर्धापूर नकाशा ardhapurmap
देगलूर परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) degloor1
धर्माबाद परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) dharmabad1
कंधार परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) kandhar1
मुखेड परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) mukhed1
हदगाव परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) hadgaon1
बिलोली परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) biloli1
कुंडलवाडी परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) #
उमरी परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) umari1
मुदखेड परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) mukhed1
माहूर परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) mahur1
अर्धापूर परिशिष्ठ-१ (लोकसंख्या विषयक) #
देगलूर परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) degloor3
धर्माबाद परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) dharmabad3
कंधार परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) kandhar3
मुखेड परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) mukhed3
हदगाव परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) hadgaon3
बिलोली परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) biloli3
कुंडलवाडी परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) #
उमरी परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) umari3
मुदखेड परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) mudkhed3
माहूर परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) mahur3
अर्धापूर परिशिष्ठ-३ (प्रभागाची व्याप्ती) #
 
Top