स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक २०१७


मुख्यपृष्ठ स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक २०१७

Sr.no Taluka Subject Downloads
किनवट किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ अंतिम प्रभाग रचना #
किनवट नगरपरिषद प्रारूप प्रभाग रचना व प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील #
किनवट नगरपरिषद अधिसुचना /प्रसिद्धी पत्रक
किनवट किनवट न.प. सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७ आरक्षण सोडत बाबत नोटीस notice1.pdf
 
Top