तालुक्याचे नाव मंडळ/ म.अ सज्जाचे नाव तलाठी यांचे नाव गाव मोबाईल नं
नांदेड नांदेड शहर   नांदेड(मुळ) श्रीमती मिरा चिदगीरे नांदेड गावठाण व नांदेड 9922652822
नांदेड नांदेड शहर   नांदेड-२ श्रीमती मिरा चिदगीरे नांदेड स.न.१ते६४ 9922652822
नांदेड नांदेड शहर   नांदेड-३ श्रीमती मिरा चिदगीरे नांदेड स.नं.६५ते१३० 9922652822
नांदेड नांदेड शहर   नांदेड-४ श्रीमती मिरा चिदगीरे नांदेड स.नं.१३१ते१७६ 9922652822
नांदेड नांदेड शहर   ब्रम्‍हपूरी श्रीमती अलकटवार प्राणिता ब्रम्‍हपूरी 9503899092
नांदेड नांदेड ग्रामीण  सांगवी बु. श्री.सय्यद मोहसीन 1. सांगवी बु. 2. असदूल्‍लाबाद 3. म्‍हाळजा 4. कामठा 9673767694
नांदेड नांदेड ग्रामीण  म्‍हाळजा श्री.सय्यद मोहसीन म्‍हाळजा 9673767694
नांदेड नांदेड ग्रामीण  ब्रामहणवाडा श्री.सय्यद मोहसीन 1. ब्राम्‍हणवाडा 2. त्रीकुट़ 3. बोंठार तर्फ हवेली वाडी 4. जांजी वाडी 5. वाघजी 6. खडकुत 7. एमशेटवाडी 8. गाडेगांव 9673767694
नांदेड तरोडा (बु.)   तरोडा बु. श्री.एस.डी.देवापूरकर 1.तरोडा बु. 2. तरोडा खु. 8379059883
नांदेड तरोडा (बु.)   नांदुसा श्री.एस.डी.देवापुरकर 1.नांदूसा 2. खुरगाव 3. भालकी 4. पासदगांव 5. काकांडीत. 8379059883
नांदेड तरोडा (बु.)   नेरली श्री.पठाण एच.जी. 1.नेरली बोढार त. 2.नेरली चिमेगांव 3.चिखली खु. 7774075999
नांदेड तरोडा (बु.)   कासारखेडा श्री.एस.डी.देवापुरकर 1.कासारखेडा 2.एकदरा 3.चिखली बु.4. हदिदापूर 8379059883
नांदेड तरोडा (बु.)   मरळक बु. श्री कैलास सुर्यवंशी  1.मरळक बु.2. मरळक खु.3. तळणी 4.वडवणा 5.खडकी 9503919311
नांदेड लिंबगाव लिंबझगांव श्री.ईश्‍वर मंडगीलवार 1.लिंबगाव 2.ढोकी 3.धानोरा 4.पोखर्णी 7350707660
नांदेड लिंबगाव रहाटी बु. श्रीमती जे.एस. निवडंगे 1.रहाटी बु.2. सोमेश्‍वर 3.जैतापूर 9850991143
नांदेड लिंबगाव पिंपळगाव को. श्री.आर.बी.कोल्‍हे 1.पिंपळगाव को.2. नाळेश्‍वर 3.बोरगांव तेलंग 4.थुगांव --
नांदेड लिंबगाव वाघी श्री.एस.पी.खैरनार 1.वाघी 2.सुगांव बु. 3. सुगांव खु. 4.कोटतिर्थ ९६७३८०५९५६
नांदेड लिंबगाव सायाळ श्रीमती सुंनदा क-हाळे 1.सायाळ 2.वरखेड 3.वानेगांव 4.भानपुर 5.दर्यापूर 9403293077
नांदेड लिंबगाव निळा श्री कैलास सुर्यवंशी  1.निळा 2.आलेगाव 3. पिंपरी 4.महिपाल 9503919311
नांदेड वजिराबाद  वजिराबाद श्रीमती अश्विनी सोलापुरे 1.वजिराबाद 2.वजिराबाद-२ स.नं.४५ ते ८९ 9421045366
नांदेड वजिराबाद  वजिराबाद-२ श्रीमती अश्विनी सोलापुरे 1.नसरतपुर 2.जंगमवाडी 9421045366
नांदेड वजिराबाद  वजिराबाद-३ श्रीमती अश्विनी सोलापुरे वजिराबाद  9421045366
नांदेड वजिराबाद  वजिराबाद-४ श्रीमती अश्विनी सोलापुरे वजिराबाद  9421045366
नांदेड वजिराबाद  वाडी बु. श्री.ईश्‍वर मंडगीलवार 1.वाडी बु. 2.पुयणी 3.हस्‍सापूर 7350707660
नांदेड वसरणी वसरणी श्री.रवि रामराव पल्‍लेवाड 1.वसरणी 2.धनेगाव 3.  मुजामपेट 9403448032
नांदेड वसरणी बळीरामपूर 1.बळीरामपूर 2.रहिमपूर
नांदेड वसरणी वाघाळा श्री.एम.के.बोधगीरे वाघाळा 9970882151
नांदेड वसरणी गोपाळचावडी 1.गोपाळचावडी 2.बाभुळगाव 3. गुंडेगाव
नांदेड विष्‍णुपूरी विष्‍णूपुरी श्री.वांगीकर एम.डी. 1.विष्‍णूपूरी 2.धनगरवाडी 3.खूपसरवाडी 9860042853
नांदेड विष्‍णुपूरी असर्जन श्री.वांगीकर एम.डी. 1.असर्जन 2.कौठा 9860042853
नांदेड विष्‍णुपूरी असदवन श्री.वांगीकर एम.डी. 1.असदवन 2. फत्‍तेजंगपूर 3. पांगरी 9860042853
नांदेड विष्‍णुपूरी मार्कंड श्री.डी.एस.येलके 1.मार्कंड पिंपळगाव 2.नि.वाहेगांव 3.कल्‍हाळ 4.भंनगी 5.गंगाबेट 6.पिपंळगाव (नि) 9096823647
नांदेड तूप्‍पा तूप्‍पा श्री.ए.पी.गीते. 1.तुप्‍पा 2.भायेगाव ९०११२२५६८५
नांदेड तूप्‍पा काकांडी श्री.ए.पी.गीते. 1.काकांडी 2.राहेगाव 3.किकी ९०११२२५६८५
नांदेड तूप्‍पा वाजेगाव श्री.पठाण एच.जी. 1.वाजेगाव 2.वडगाव 3.फत्‍तेपूर 4.एलिचपूर 5.इंजेगाव 7774075999
नांदेड तूप्‍पा पूणेगाव श्री.पी.व्‍ही. पाटील 1.पूणेगाव 2.सिध्‍दनाथ  वाडी 3.पूयड4. पिंपळगांव मिश्री 8275938727
नांदेड तूप्‍पा वांगी श्री.पी.व्‍ही. पाटील 1.वांगी 2.नागापूर 3.सत्‍तारपूर 4.वाडी 5.करडेल 8275938727
अर्धापूर  अर्धापूर  अर्धापूर  श्री मुल्‍ला शेख शफीयोद्दीन  1. अर्धापूर 2. लतीफपूर 3. रहिमपूर  9423438871
अर्धापूर  अर्धापूर  पार्डी म. श्री एम.के.पाटील 1.पार्डी म. 2. पांगरी, 3.चिंचबन, 4.कारवाडी , 5. शेनी, 6.अहमदपूर  9049122343
अर्धापूर  अर्धापूर  लोणी बु. श्री मोरे 1.लोणी बु.,2.लोणी खू. 3.,शहापूर,  4. लहान 8605028371
अर्धापूर  अर्धापूर  चेनापूर  श्रीमती रूपाली वाठोरे 1.आंबेगांव , 2, चेनापूर, 3.पाटनूर  8888749700
अर्धापूर  मालेगांव  मालेगांव  श्री बी.डी.माटे  1.मालेगांव , 2, देगांव कु.,        3. धामदरी 9767318318
अर्धापूर  मालेगांव  कामठा बु श्री रमेश कु-हाडे  1.कामठा बु., 2.डौर 9850751631
अर्धापूर  मालेगांव  गणपूर  श्री आर.एन गिरी. 1.गणपूर, 2.उमरी, 3.सावरगांव, 4.सांगवी, 5. इसामपूर.,6.खडकी 9545336663
अर्धापूर  मालेगांव  देळूब बु. श्री एम के पाटील 1.देळूब बु., 2.देळूब खू, 3. कोंढा, 4.भोगांव  9049122343
अर्धापूर  मालेगांव  मेंढला बु. श्री बी.डी.माटे 1.मेंढला बु. , 2 मेंढला खू. 3.बामणी ,4. वाहेदपूर, 5. निजामपूर  9767318318
अर्धापूर  दाभड  दाभड  श्री गजानन नांदेडकर  1.दाभड , 2. बाबापूर, 3. येळेगांव, 4. जांभरून, 5. कलदगांव  7770023777
अर्धापूर  दाभड  बारसगांव  श्री व्‍ही.एच.मोटे  1.बारसगांव, 2, मुगटवाडी, 3, बेलसर, 4.अमरापूर, 5, हमरापूर. 8411963969
अर्धापूर  दाभड  देगांव बु. श्रीमती रूपाली जडे  1.देगांव बु. 9766542935
अर्धापूर  दाभड  खैरगांव बु/खू श्रीमती स्‍वाती शेलगांवकर  1.खैरगांव बु , 2. खैरगांव खू , 3.अमराबाद , 4 अमराबाद तांडा  7588066392
अर्धापूर  दाभड  पिंपळगांव म. श्री गजानन नांदेडकर  1.पिंपळगांव म., 2.शेलगांव बु. 3.शेलगांव खू., 4.दिग्रस, 5.नांदला 7770023777
देगलुर   देगलुर   देगलूर श्री. गोधने एल.एन. 1. देगलुर 2. देगाव खु. (बे.) 7028342569
देगलुर   देगलुर    देगाव बु.. श्री. माने एम.बी. 1. देगाव बु. 2. बागन टाकळी 3. माळेगाव (बे) 9665720882
देगलुर   देगलुर   भायेगांव श्री. गोधने एल.एन. 1. भायेगांव 2. आचेगाव 3. शिवआचेगाव (बे.) 4. मलकापूर 5. कावळगडडा 7028342569
देगलुर   देगलुर   हनूमानहिप्‍परगा श्री. चव्‍हाण बी.एस. १) हनूमान हिप्‍परगा 2. हावरगा 3. सुंडगी बु. 4. सुंडगी खु.(बे.) 5. टाकळी वळग 6. बोमनाळी(बे) 7.कुरुडगी(खु)बे. 8806210128
देगलुर   देगलुर   ५) बल्‍लुर श्री. पाळेकर बी.एस. १) बल्‍लुर२) गवंडगाव३) मैलापुर(बे) 9420668498
देगलुर   देगलुर   ६) कावळगाव श्री. हाणवते के. व्‍ही. १) कावळगाव२) बोरगाव३) चाकुर४) कारेगाव५) ढोसणी 9424763131
देगलुर    हाणेगाव १) हाणेगाव श्री. भुरे पी. एम. १) हाणेगाव२) खुत्‍मापूर 9975463048
देगलुर    हाणेगाव २) वझर श्री. भुरे पी. एम. १) वझर२) शिळवणी 7709705876
देगलुर    हाणेगाव ३) लोणी श्री. माने टी.पी. १) लोणी२) तुंबरपल्‍ली३) मंगाजीवाडी४) पुंजरवाडी 7798221198
देगलुर    हाणेगाव ४) बिजलवाडी श्री. जी. आर. परणे १) बिजलवाडी२) कुडली३) कोकलगाव 8600464244
देगलुर    हाणेगाव ५) येडुर श्री. ‍ मिसाळे १. येडुर२. कुन्‍मारपल्‍ली३. रमतापुर 9637545456
देगलुर    हाणेगाव ६) बेम्‍बरा श्री. अनिल कांबळे १. बेम्‍बरा२. मानुर 9975463048
देगलुर   शहापुर १) शहापुर श्री. दुगमवार व्‍ही. एल. १ शहापुर 2.सुजायतपुर 9403202274
देगलुर   शहापुर २) आलुर श्री. यालावार पी.एस १)आलूर 9923081669
देगलुर   शहापुर ३) शेवाळा श्री. परणे जी.आर. १. शेवाळा२. शेखापुर३. नंदुर 8275590964
देगलुर   शहापुर ४) शेळगाव श्री. यालावार पी.एस १. शेळगाव२. करेमलकापुर 9766487888
देगलुर   शहापुर ५) तमलुर श्री. शिंदे एन.बी. १) तमलुर 9403526643
देगलुर   शहापुर ६) सांगवी (उमर) श्री. दुगमवार व्‍ही. एल. १. सांगवी उमर२. मेदनकल्‍लुर३. मंडगी४. थडी सावरगाव५. कुरुडगी बु.६. नरंगल खु.(बे) 9921047971
देगलुर   शहापुर ७) नरंगल बु. श्री. शिंदे एन.बी. नरंगल बु. 9403526643
देगलुर    माळेगाव १) माळेगाव म. श्री. चेरेकर डी. एम . १.माळेगाव म.2.हाळी 9420100168
देगलुर    माळेगाव २)होटटल श्री. सोनटक्‍के डी. एस. १. होटटल२. भक्‍तापुर३. लिंगनकेरुर४. पिंपळगाव५. नागराळ६. रामपुर ( प.हो) 9405784040
देगलुर    माळेगाव ३)येरगी श्री. दंडगव्‍हाळ एन. जी. १. येरगी२. देवापुर३. काठेवाडी४. कु.शा.वाडी 9421094713
देगलुर    माळेगाव ४)झरी श्रीमती अंभोरे व्‍ही. टी. १.  झरी२. टाकळी(ज)३. शिवणी४. पेंडपल्‍ली 7057444992
देगलुर    माळेगाव ५) भुतन हिप्‍परगा श्री. पदकोंडे जी. पी. १. भु.हिप्‍परगा२. मरतोळी३. आंबुलगा४.सोमुर 8275006361
देगलुर   खानापुर १) खानापुर श्री. पुष्‍पलवार बी.एम.  १. खानापुर२. इब्राहीमपूर 7058215907
देगलुर   २) वन्‍नाळी श्री. सरफराज १. वन्‍नाळी२. वझरगा३. लख्‍खा 9860809489
देगलुर   ३) सुगाव श्री. परणे जी.आर. १. सुगाव२. मनसक्‍करगा३. निपाणी सावरगाव४. अप सावरगाव 8275590964
देगलुर   ४) तडखेल श्री. एस. व्‍ही. भांगे   १. तडखेल२. अल्‍लापुर 9890855956
देगलुर   ५) कोटकल्‍लुर श्री. नागेश्‍वर एस.एस. १. कोटकल्‍लुर२.लिंबा३. रामपुर प. शहापूर४. तुपशेळगाव 8600627157
देगलुर   ६) चैनपुर श्री. पुष्‍पलवार बी.एम. १. चैनपूर२. मुजळगा३. अंतापुर 7058215907
देगलुर   6)मरखेल १) मरखेल श्री. कांबळे ए. एस. १) मरखेल 9561771563
देगलुर   २) करडखेड श्री. भांगे एस.व्‍ही. १. करडखेड२. क्‍यादरकुंटा३. सांगवी(क) 9403202274
देगलुर   ३) वळग श्री. रणविरकर व्‍ही.जे. १. वळग२. आमदापुर३.दरेगाव 9665138324
देगलुर   ४) बळेगाव श्री. सययद इरफान १. बळेगाव२. भोकसखेडा३. मेंगापूर(बे.) 8007538747
देगलुर   ५) दावणगीर श्री. पदकोंडे जी. पी. १. दावणगीर२. किनी 8275006361
मुखेड मुखेड मुखेड,बावनवाडी,कमळेवाडी रिक्‍त पद अति.पदभार बी.आर. बोरसुरे   1.मुखेड,2.बावनवाडी, 3.कमळेवाडी 9421560004
मुखेड मुखेड खैरका  डी.जी. रातोळीकर  1.खैरका,2.बोमनाळी,3.खैरकावाडी  7709295987
मुखेड मुखेड पांडुर्णी एस आर जांभळे  1.पांडुर्णी,2.कोटग्याळ,3.वसंतनगर,4.आडमाळवाडी 9960318862
मुखेड मुखेड बेरळी बु गजानन महादेव पडोळे  1बेरळी बु 2.बेरळी खु 9765450030
मुखेड मुखेड होकर्णा भिसे नितीन सुर्यकांत प्रशिक्षणार्थी अति पदभार गंगाधर किशनराव मेहत्रे 1.होकर्णा,2.उमरदरी,3.चिवळी,4.तांदळी 7028311139
मुखेड मुखेड शिरुर दबडे सुशिल ज्ञानेश्‍वर लोकरे प्रशिक्षणार्थी अति पदभार कापसे रवि गुलाबराव 1.शिरुर दबडे,2.शिकारा3.,आखरगा4.,5.जुन्ना, राठोडवाडी 9673860201
मुखेड मुखेड हो­नवडज मिनाक्षी सैनाजी खिल्‍लारे  1.जाभळी,2.केरुर,3.होनवडजवाडी  8421926346
मुखेड जांब बु जांब बु कल्‍याणकर गोपीनाथ देवराव  1.जांब बु,2.पाखंडेवाडी,3.गाढवेवाडी 9404236254
मुखेड जांब बु होंडाळा गटलेवार एस.बी. 1.होंडाळा,2.लादगा,3.जांब खू 9860547095
मुखेड जांब बु दापका राजा अमोल शामराव चव्‍हाण  1.दापका राजा,2.हिप्परगा 9860547095
मुखेड जांब बु कामजळगा बी.जी.कुंभार  1.कामजळगा,2.मंग्याळ 9545282374
मुखेड जांब बु वर्ताळा  पवार आर के 1.वर्ताळा,2.सांगवी (बे),3.शेळकेवाडी 9767266302
मुखेड जांब बु सावरगांव(पी) के.व्‍ही.हानवते प्रतिनियुक्‍ती सतीष राचन्‍ना पाटील प्रतिनियुक्‍तीने मुखेड येथे  1.सावरगांव(पी),2.सावरगांववाडी 9860809489
मुखेड चांडोळा चांडोळा मुगळीकर नागनाथ मनोहरराव प्रशिक्षणार्थी अति पदभार रातोळीकर  1.चांडोळा,2.भगनुरवाडी  7709295987
मुखेड चांडोळा सलगरा(खु) बी.डी.कदम  1.सलगरा(खु),2.सलगरा(बु),3.­नंदगाव(पक),4. खरबखंडगांव 9823813339
मुखेड चांडोळा धामणगांव मयुर नायबराव इंगळे प्रशिक्षणार्थी अति पदभार ठाकूर अजयसिह बंडुसिंह 1.धामणगांव2.बावलगांव 3.डोगरगांव 9673720444
मुखेड चांडोळा बेटमोगरा कापसे रवि गुलाबराव अती. मुंगल वसंत गोपीनाथराव 1.बेटमोगरा 2.कर्णा 9673860201
मुखेड चांडोळा हंगरगा पक गंगाधर किशनराव मेहत्रे 1.हंगरगा पक,2.कोळगांव,3.बोरगाव 9860560662
मुखेड चांडोळा उच्छा (बू) ठाकूर अजयसिह बंडुसिंह  1.उच्छा (बू)2.मावली,3.खतगांव (प दे) 9404662318
मुखेड जाहुर जाहुर एम.जी. जमदाडे  1.जाहुर,2.तुपदाळ(खू),3.खपराळ,4.मेथी 9765422112
मुखेड जाहुर आंबुलगा(बू) होडबे पी.एस. 1.आंबुलगा(बू), (खू),2.सांगवी(भा),3. इटग्याळ(प.दे) 4.बिलाळी 9970138068
मुखेड जाहुर राजुरा (बू) रिक्‍त पद अति एल.आर देशमुख 1.राजुरा (बू),2.राजूरा (खू),3.लिगापूर,4.ठाणा,5.भाटापूर (पदे)  9922780069
मुखेड जाहुर उ­द्री प दे सुमित्रा माधवराव कोनाळे प्रशिक्षणार्थी अति पदभार बालीपोंगूल शिवप्रसाद मल्‍लेश उ­द्री प दे,लोणाळ,औराळ 9405692834
मुखेड जाहुर एकलारा लक्ष्‍मण रमेश देशमुख  1.एकलारा,2.धनज,3.आडलुर 9922780069
मुखेड जाहुर मोटरगा मुंगल वसंत गोपीनाथराव 1.मोटरगा,2.हिब्बट,3जामखेड 9921990522
मुखेड येवती येवती,तारदडवाडी,पळसवाडी तोटावाड पी.एल.  1.येवती,2.तारदडवाडी,3.पळसवाडी 8007724602
मुखेड येवती मंडलापुर,बोरगांव अमोल नथ्‍थुजी गंगावणे  1.मंडलापुर,2.बोरगांव 9881985965
मुखेड येवती चोंडी ,हसनाळ(प दे),तुप दाळ(बू),नंदगांव(पदे) बालीपोंगूल शिवप्रसाद मल्‍लेश 1.चोंडी ,2हसनाळ(प दे),3.तुप दाळ(बू),4.नंदगांव(पदे) 9405692834
मुखेड येवती रावणगांव,गोणेगांव,भाटापुर(प मू) श्रीरामे मारुती भिमराव प्रशिक्षणार्थी  अति पदभार तोतरे शिवाजी गोविंदराव 1.रावणगांव,2.गोणेगांव3.भाटापुर(प मू) 9637948849
मुखेड येवती सक­नूर,जिरगा,पिपळकुठा पवार पी.जी.  1.सक­नूर,2.जिरगा,3 .पिपळकुठा 9766717110
मुखेड येवती भेडेगांव(बू),भेडेगांव(खू),वसूर,कोळनुर,भिंगोली रिक्‍त पद अति पदभार एस आर जांभळे 1.भेडेगांव(बू),2.भेडेगांव(खू),3.वसूर,4.कोळनुर, 5. भिंगोली 9960318862
मुखेड मुक्रमाबाद मुक्रमाबाद,वळंकी,लखमापुर सतिश बाबाराव चव्‍हाण 1.मुक्रमाबाद,2.वळंकी,3.लखमापुर 9689822206
मुखेड मुक्रमाबाद सावरमाळ,खतगांव(प मु),देगांव सुरकुटवार जी.डी.  1.सावरमाळ,2.खतगांव(प मु),3.देगांव 9765422112
मुखेड मुक्रमाबाद गोजेगांव,कोटग्याळवाडी एस.बी.मुंढे  1.गोजेगांव,2.कोटग्याळवाडी 9637956512
मुखेड मुक्रमाबाद इटग्याळ(पमू),मारजवाडी,भासवाडी पाटील डी.एम.  1इटग्याळ(पमू),2.मारजवाडी,3.भासवाडी 9689822206
मुखेड मुक्रमाबाद रावी,बामणी,परतपुर,नागराळ ए.जी. कार्ले  1.रावी,2.बामणी,3.परतपुर4.,नागराळ 9011523758
मुखेड मुक्रमाबाद हंगरगा(खु),बेन्नाळ,सावळी,आदेगांव भुरेवार देविदास लक्ष्‍मण 1.हंगरगा(खु),2.बेन्नाळ,3.सावळी,4.आदेगांव 9765422112
मुखेड बा-हाळी बा-हाळी,चव्हाणवाडी,कृष्णावाडी,थोटवाडी एस.वाय. धाबे  1.बा-हाळी,2.चव्हाणवाडी3.,कृष्णावाडी,4थोटवाडी 9527389027
मुखेड बा-हाळी निवळी,कबनुर,माकणी,हिप्पळ­नारी अति.पदभार गाढे एन.आर. 1.निवळी2,कबनुर,3.माकणी,4.हिप्पळ­नारी 9561414188
मुखेड बा-हाळी वडगांव,डोरनाळी तोतरे शिवाजी गोविंदराव  1.वडगांव,2.डोरनाळी 9637948849
मुखेड बा-हाळी तग्याळ,हातराळ,,कलंबर,हिरानगर  गाढे एन.आर. 1.तग्याळ,2.हातराळ,,3कलंबर,4हिरानगर  9970630836
मुखेड बा-हाळी सुगाव बु,सुगाव(खु),मांजरी,भवा­,उंद्री(पमु),कुंद्राळा  बी.आर.बोरसूरे अति.पदभार आर.के. पवार  1.सुगाव बु ,2. सुगाव(खु), 3 मांजरी,4. भवा­, 5.उंद्री(पमु),6.कुंद्राळा  9767266302
मुखेड बा-हाळी दापका (गु),हाळणी,चिंचगांव,रावणकांळा भोसले बालाजी केशव  1.दापका (गु)2.,हाळणी3.,चिंचगांव,4.रावणकांळा 9011121655
मुखेड बा-हाळी मुखेड उषा उत्‍तमराव देवतळे मुखेड 8275778870
मुखेड बा-हाळी मुखेड पुजा अशोकराव इंगळे मुखेड 9503911393
किनवट किनवट किनवट (अति) बि.के वसमतकर  1.किनवट,2. गोंकुदा 7038853604
किनवट किनवट मांडवा एस.एम. भालेराव 1.मांडवा, 2.दिगडी (म), 3.नागझरी, 4.झेडीगुडा 7744871429
किनवट किनवट मारेगाव एस.एन.बुरकुले  1.मारेगाव, 2.घोगरवाडी, 3.भिमपुर,4. सिरमेटी  9763485671
किनवट किनवट पिपंळगाव बोईनवाड एन.एस 1.पिपंळगाव,2. कनकवाडी,3. बेल्‍लोरी (ज), 4.मारेगाव (खा) 9421077085
किनवट किनवट घेाटी    आर.डी.जाधव  1घोटी, 2.कमठाला, 3.खेडा,4.मलकापुर,5.नवाखेडा,6.गनेशपुर, 8552094035
किनवट किनवट सिंदगी(मो)  डि.पी.राठोड 1.सिंदगी (मो),2.आनजी,3.पांघरा,4.मोहपुर ९४२१८७०१८६
किनवट किनवट लोणी  एम.एस.शेळके 1.लोणी,2.धामणधरी ९०२१५७२३६४
किनवट बोधडी बोधडी(बु ) के.आर.कदम  1.बोधडी (बु),2. कारला बे 8605038075
किनवट बोधडी चिखली (बु) मयुर शेळके (अति) 1.चिखली बु,2.हुडी बे,3.चिखलीतंडा,4. बुधवारपेठ, 5.चिखली खु ९०२१५७२३६१
किनवट बोधडी बेंदी शिवकांता पवार  1.बेंदी, 2.आमडी, 3.दाभाडी, 4.प्रधानसांगवी, 5बेंदीतांडा 8275197969
किनवट बोधडी आदंबोरी चि आर.ए.ठाकरे 1.आंदबोरी चि,2.दहेगाव,3. लिंगधरी बे,4. मलकवाडी, 5.पोतरेडी ७५८८४३०२८५
किनवट बोधडी बोधडी खु  पि.व्‍ही.हाके 1.बोधडी खु, 2. पार्डी खु, 3.पार्डी बु,4. येंदा 5. पेंदा 9422900589
किनवट बोधडी कोठारी चि किरण जाधव 1.कोठारी चि,2. शनीवारपेठ,3 भुलजा 4. मदनापुर  ८३९०४७३७०२
किनवट बोधडी बोधडी(बु ) के.आर.कदम  1.बोधडी (बु),2. कारला बे 8605038075
किनवट बोधडी चिखली (बु) मयुर शेळके (अति) 1.चिखली बु,2.हुडी बे,3.चिखलीतंडा,4 बुधवारपेठ, 4.चिखली खु ९०२१५७२३६१
किनवट बोधडी बेंदी शिवकांता पवार  1.बेंदी,2. आमडी, 3.दाभाडी, 4.प्रधानसांगवी,5 बेंदीतांडा 8275197969
किनवट बोधडी आदंबोरी चि आर.ए.ठाकरे 1आंदबोरी चि,दहेगाव, लिंगधरी बे, मलकवाडी, पोतरेडी ७५८८४३०२८५
किनवट बोधडी बोधडी खु  पि.व्‍ही.हाके 1.बोधडी .खु, 2.पार्डी खु, 3.पार्डी बु,4. येंदा, पेंदा 9422900589
किनवट बोधडी कोठारी चि किरण जाधव 1.कोठारी चि,2. शनीवारपेठ,3 भुलजा,4. मदनापुर  ८३९०४७३७०२
किनवट बोधडी बोधडी(बु ) के.आर.कदम  1.बोधडी (बु),2. कारला बे 8605038075
किनवट बोधडी चिखली (बु) मयुर शेळके (अति) 1.चिखली बु,2.हुडी बे,3.चिखलीतंडा,4. बुधवारपेठ, 5.चिखली खु ९०२१५७२३६१
किनवट बोधडी बेंदी शिवकांता पवार  1.बेंदी,2. आमडी,3 दाभाडी,4 प्रधानसांगवी,5 बेंदीतांडा 8275197969
किनवट र्ईस्‍लापुर र्डस्‍लापुर अविनाश करंदीकर  1र्डस्‍लापुर,2.पांगरी, 3.वाळकी ख,4. पानगरीतांडा  9763123318
किनवट र्ईस्‍लापुर परोटी बि.के.वसमतकर 1.पारोटी, 2.वाळकी बु, 3.रोडनाईकतांडा, 4.परोटीतांडा,5. बुरकुलवाडी ७०३८८५३६०४
किनवट र्ईस्‍लापुर रिठा.  आर.एन. भिंगोरे 1.रिठा,2.रिठातांडा, 3.इरेगाव 8888028132
किनवट र्ईस्‍लापुर भिसी डि.आर कांबळे 1.भिसी,2. मुळझरा,3. नखातेवाडी,4. हुडी ९०४९८५२६९९
किनवट र्ईस्‍लापुर नंदगाव दाऊतखान (अति) 1.नंदगाव,2नंदगावतांडा, 3.कुपटी बु, 4. कुपटी खु, 5.सोनवाडी, 6.सोनपेठ 9850631699
किनवट र्ईस्‍लापुर कोसमेट अंकुर सकंवान 1.कोसमेट, 2.कोल्‍हारी ,3.सांगवी,4. करंजी ई, 5.लोंखडवाडी ८२७५७०००१०
किनवट शिवणी शिवणी दाऊत खान  1.शिवणी,2.मलकजाम, 3.मलकलामतांडा,4 दयाळधानोरा 9850631699
किनवट शिवणी आप्‍पारापेठ बासरे 1.आप्‍पारावपेठ, 2.अमलापुर, 3.गोंडजेवली, 4.गोंडजेवलीतांडा, 5.फुलेनगर,  9403470072
किनवट शिवणी कंचली रेणके 1.कंचली, 2.चिखली ई 9175791064
किनवट शिवणी आंदबोरी ई  शिराळे 1.आंदबोरी ई, 2.व्‍यंकटरामनाईकतांडा, 3.पांगरपहाड, 4.मार्लागंडा 9011195451
किनवट शिवणी तोंटबा डि.के हेडगे 1.तोटंबा,2. गोंडेम‍हागाव,3.दिपलानाईक4. तांडा,5.मानसिंगताडा ९४०४४६६४७५
किनवट शिवणी तल्‍लारी  ज्‍योती सुर्यवशी 1.तल्‍लारी,2. तल्‍लारीतांडा,3. झळकवाडी ७८४१९५६८०६
किनवट शिवणी मलकजाम शिराळे 1.मलकजाम,2. दयाल 3.धानोरा ९४२३३६०४१३
किनवट दहेली दहेली  यु.आर.जाधव 1.दहेली, 2.धावजीनाई‍कतांडा, 3.निराळा, 4.निराळातांडा,5 दुंडा, 7 सारखणी, 8.जुनोनी बे,9. सलाईगुंडा 9404067120
किनवट दहेली खंबाळा गौतम पांढरे(अति) 1.खंबाळा,2.बोथी,3. हातोळा बे, 4.पार्डी सि,4 मथुरातांडा, 5.संकु्रनाई‍क तांडा 9881116967
किनवट दहेली उमरी बा  जी.एस.पांढरे 1.उमरी,2.वझरा बु,3. नवरगाव,4. टीटवी बे, 5.परसरामनाईकतांडा ९८८१११६९६७
किनवट दहेली चिंचखेड यु.आर जाधव(अति) 1.चिंचखेड, 2.गौरी, 3.धनोरा सि, 4.रामपुर, 5.पाथरी,6 चाफलानाईकतांडा, 7.टेभीतांडा 9404067120
किनवट दहेली निचपुर डी.ई.नवाडे 1.निचपुर, 2.माळबोरगाव ९४२१०९६८४५
किनवट दहेली राजगड ए.एस.कोठारे 1.राजगड, 2.राजगडतांडा, 3.वडोली ९७६३४८४६३६
किनवट मांडवी मांडवी एस.एस.आडे 1.मांडवी,2 नागापुर, 3.सिरपुर ९४०४१५७०३५
किनवट मांडवी कोठारी सि पि.जी.किर्तीवार 1.कोठारी सि,2. जरुर, 3.जरुरतांडा ,4. डोगरगाव, 5रामजीनाईकतांडा ९४२०३१७०१२
किनवट मांडवी कनकी आर.एस.भालके 1.कनकी,2. कन‍कीतांडा, 3.मिनकी, 4.पिंपळगाव, 4.पळशी, 5.लालुनाईकतांडा, 6.तलाईगुडा, 7.पळशीतांडा 9423726845
किनवट मांडवी पाटोदा बु बि.यु.जगताप 1.पाटोदा बु,2. भिलगाव,3. जवरला,4.रायपुरतांडा 9405387259
किनवट मांडवी दरसांगवी गडमवार  1.दरसांगवी, 2.सिंगोडा, 4.टेंभी,5. दगडवझरा बे, 6.भिकुनाईकतांडा, 7.मोहाडातांडा
किनवट मांडवी अंबाडी एस.एम..केंद्रे 1.अंबाडी, 2.अंबाडीतांडा 9767666492
किनवट मांडवी उनकदेव नविनरेडउी लक्‍क्‍डवार  1.उनकदेव, 2.च्‍यबे,3 पिपळशेडा, 4.लिंगी 9421077085
किनवट जलधरा जलधरा आर.एम.पुरी 1.जलधरा,2. जलधारातांडा,3. सावरगाव,4 सावरगावतांडा 9028183940
किनवट जलधरा सिंगारवाडी एस.जी. भालेराव 1.सिंगारवाडी,2. थारा, 3.पिपफोडी,4. जरोदा तांडा, 5सुंगातांडा 9226381005
किनवट जलधरा पाटोदा खु शेख नवाज 1.पाटोदा खु, 2.सिंदगी, 3.इजेंगाव, 4.देवलातांडा 9850084464
किनवट जलधरा बेल्‍लोरी धा भाग्‍यश्री तेंलगे 1.बेल्‍लोरी धा,2. धानोरा 3. सावरी 4. माळकोल्‍हारी  9764215567
किनवट जलधरा डोगंरगाव आर.एम.पुरी(अति) 1.डोंगरगाव 2.शिवणी बे, 3.दिग्रस,4 चंद्रपुर, 5डोंगरगावतांडा 9028183940
किनवट जलधरा कोपरा एस.के.जाधव 1.कोपरा,2. भंडारवाडी,3. पिंपरी 9422900589
माहूर  माहूर  माहूर बाबर सि.पी. 1.माहूर २. लांजी.३. शेकापुर ४. खासबाग (बे.) 9657575487
माहूर  माहूर  मुरली  बि.जे.कांबळे 1.मुरली २. टाकळी.३. लिंबायत ४.पडसा 9049942579
माहूर  माहूर  लखमापूर अंभोरे व्‍ही. एन. 1.लखमापुर २. लखमापुर तांडा ३. मालवाडा ४.नेर ५.नखेगाव 9881551661
माहूर  माहूर  रुई (अति.) साळसुंदर एस.के. 1.रुई २.हडसणी ३.गूंडवळ 4. केरोळी 7588793649
माहूर  माहूर  अनमाळ अंभोरे व्‍ही. एन. 1.अनमाळ २. दत्‍तमांजरी ३. तांदळा  ४. ममतापुर (बे.) 9881551661
माहूर  सिंदखेड  सिंदखेड जाधव बि.एल. 1.सिंदखेड २. वसराम ना.तांडा ३.लोकरवाडी ४.सतिगुडा ५. गोंडखेडी ६.रुपा ना.तांडा 9637619595
माहूर  सिंदखेड  करंजी एम.टी.बोथे १.करंजी २.सेलु ३.वायफणी ४. भगवती 8572848574
माहूर  सिंदखेड  तुळशी घाटके ए.एम. १.तुळशी २. मलकागुडा ३. म.गुडा तांडा ४.रुपला ना.तांडा ५. लसनवाडी 9623438956
माहूर  सिंदखेड  चोरड अंकमवार आर.एस. १.चोरड २.भोरड ३.जुनापाणी 9822194554
माहूर  सिंदखेड  गोंडवडसा सांवत एस.बी. १.गोंडवडसा २.अंजनखेड ३.सावरखेंड ४. नाईकवाडी 9545395501
माहूर  वानोळा  वानोळा डी.व्‍ही.पेंटेवाड १.वानोळा २.पानोळा ३.पाचुंदा ४.मेंढकी ५.मुंगशी 9405693714
माहूर  वानोळा  दिगडी. (धा.) साळसुंदर  एस.के. १.दिगडी धा. २.धानोरा 7588793649
माहूर  वानोळा  कुपटी सुर्यवंशी आर.एस. १.कुपटी २.साकुर ३.पवनाळा ४. बोरवाडी 9049518903
माहूर  वानोळा  ईवळेश्‍वर फड व्‍ही.ए. १.ईवळेश्‍वर २. रायगड बे. ३. शिवुर ४. महादापुर 8888339425
माहूर  वानोळा  शे.फ.वझरा व्‍ही.पी.राजुलवार १.शे.फ.वझरा २. अंजनी ३. मांडवा ४.साळबी.बे. ५.कासारपेठ ६.दिगडी कु. ७. हिंगणी 9421557595
भोकर भोकर  भोकर अ.लतीफ अ.मजीद 1. भोकर,2. बटाळा 9527262421
भोकर भोकर  बोरगाव तरटे एस बी  1. बोरगाव  2.धानोरा, 3.नारवाट 8805642428
भोकर भोकर  वाकद श्रीमती राठोड जे बी 1.  वाकद  2.आमदरी, 3.आमदीतांडा,4. ताटक‍ळवाडी 9561985244
भोकर भोकर  चिदगीरी  टोमके एस.एच 4. चिदगीरी 9423139665
भोकर भोकर  पांडुरणा वागदकर आर.एस  1. पांडुरणा  2.बोरवाडी, 3.गारगोटवाडी,4. डोरली, , 5.समंदरवाडी 9921654482
भोकर भोकर  पोमनाळा नरेंद्र मुडगुलवार 1.  पोमनाळा  2.नागापुर, 3.चिंचाळा प.भो 9552243760
भोकर भोकर  भोसी अपर्णा देशपांडे  1.भोसी  2.खरबी,  9890401094
भोकर किनी  किनी बार्शीकर ए.जे  1.किनी  2.नांदा खु. 9158303323
भोकर किनी  भुरभुशी बार्शीकर ए.जे   1.भुरभुशी 2.आमठाणा,3. नसलापुर, 4.मोखंडी 9158303323
भोकर किनी  पाळज मगरे एम.पी 1. पाळज  2.नेकली, 3.राळज, 4.महाळसापुर 7350999780
भोकर किनी  देवठाणा अन्‍नपवाड एन व्‍ही  1.देवठाणा  2.मसलगा,3. पाकी, 4.मालदारी 7773929193
भोकर किनी  थेरबन व्‍ही एस गलंडे  1. थेरबन  2.धावरी बु. 3.धावरी खु.4. किनाळा 9028528407
भोकर किनी  सोमठाणा  मुळेकर बि .व्‍ही 1. सावरगाव माळ, 2.रेणापुर,   3.सोमठाणा 9049224135
भोकर  मातुळ  मातुळ मुत्‍यालवाड एन.बी 1. मातुळ 2.पिंपळढव,3. बेंद्री, 9423139640
भोकर  मातुळ  कांडली मेश्राम ए एम   1.कांडली  2.कोळगाव खु. 3.कोळगाव बु. 9420021110
भोकर  मातुळ  सोनारी जगताप एस.सी  1. सोनारी  2.सावरगावमेट, 3.जामदरी, 4.जामदरी तांडा 9922859776
भोकर  मातुळ  लगळुद एस.जी.चिलवारकर 1  लगळुद  2.रावणगाव,3. दिवशी खु. 8805601971
भोकर  मातुळ  दिवशी बु. आर.डी.मस्‍के 1.  दिवशी बु.  2.महागाव,3. गारगोटवाडी दि 7387579825
भोकर  मातुळ  राहाटी बु. मगरे एम.पी   1.राहाटी बु. 2.नांदा प.म्‍है., 3.खडकी 7350999780
भोकर मोघळी  बेंबर राजू चव्‍हाण  1.बेंबर  2.जांभळी 9421060997
भोकर मोघळी  हाडोळी स्‍वामी एस पी 1.  हाडोळी 2. लामकाणी, 3.हळदा 9158409180
भोकर मोघळी  धारजणी कटारे डि.एल 1. धारजणी 2. नांदा बु. 9421060997
भोकर मोघळी  मोघाळी  स.युसुफ स.खाजा 1.  मोघाळी 2.कामनगाव, 3.इळेगाव 9423656473
मुदखेड मुदखेड मुदखेड श्री.एम.ए.जोशी 1.मुदखेड 2. न्‍याहाळी 7769992665
मुदखेड मुदखेड डोणगाव श्री.एस.डी.केंद्रे 1.डोणगाव 2. गोपाळवाडी3. पांगरगाव 4. हज्‍जापुर 9923090142
मुदखेड मुदखेड दरेगाव श्री.प्रविण होंडे 1.दरेगाव 2.दरेगाव वाडी3. चिलपिंपरी 4. खुजडा टाकळी 9765963297     
मुदखेड मुदखेड माळकौठा श्री.पी.पी.मोरे 1.माळकौठा  2.कामळज 3.महाटी 9823358023
मुदखेड मुदखेड मेंडका श्री.के.पी.मुंडकर 1.मेंडका 2.कोल्‍हा3. वाई4. वरदडा 5.  पिंपळकौठा 6.मगरे 8806598506
मुदखेड मुगट मुगट श्री.के.पी.मुंडकर 1.मुगट 8806598506
मुदखेड मुगट धनज श्री.आर.एम.गडडापोड 1.धनज  2.सरेगाव 3. पाथरड 4. हिस्‍सापाथरड 5. जवळाफाटक  6. टरबुजापुर 7. वाडीकामाजी 8. बोरगाव 9. नाद्री  10.अमरापुर जवळा 11. मुरहार 9049810804     
मुदखेड मुगट चिकाळा श्री.व्हि.पी.देसाई 1.चिकाळा 2.चिकाळा तांडा मोठा 3.चिकाळा तांडा लहान 4. ईजळी 5. वाडीमुक्‍ताजी 6.वाडीमुक्‍तयारपुर 9011339201
मुदखेड मुगट रोहिपिंपळगाव श्री.एस.एम.कोटुरवार 1.रोहिपिंपळगाव 2.रोहिपिंपळगाव तांडा 3.वाडी 4.नियमतुल्‍लापुर 5.पिंपळकौठा चोर 9637860727     
मुदखेड मुगट शंखतिर्थ श्री.पी.पी.मोरे   1शंखतिर्थ 2.आमदुरा 3. वासरी 4.देवापुर 9823358023
मुदखेड बारड बारड श्री.एस.पी.खेडकर 1.बारड  2. नागेली 9527169990     
मुदखेड बारड निवघा श्री.एस.पी.खेडकर 1.निवघा2. खांबाळा 9527169990     
मुदखेड बारड पार्डी वैजापुर श्री.जी.एच.ठाकुर 1.पार्डी 2. वैजापुर 3. डोंगरगाव 4.राजवाडी 5.वैजापुर 6.पार्डी 9673100235     
बिलोली  बिलोली  बिलोली  टी. व्‍ही. डावरगांवे (अतिरिक्‍त) 1.दगडापूर 2.एैनापूर(बे) 8308699188
बिलोली  बिलोली  अर्जापूर आर. एस. गौर 1.सुलतानपूर 2.नाग्‍यापूर 3.कोंडलापूर 9965177474
बिलोली  बिलोली  सावळी शेख रफीक अहमद 1.भोसी 2.लिंगापूर बे. 8600497055
बिलोली  बिलोली  कासराळी एस एन मोताळे 1मुखेड बे.2. देवापूर ब.3. रामपूर म.4. ममज 9921471126
बिलोली  बिलोली  लघुळ श्रीमती मॅकलवार 1.पोखर्णी बु 2.पोखर्णी 3.चिंचाळा ‍
बिलोली  बिलोली  आरळी टी. व्‍ही. डावरगांवे 1.डौर 2. कौठा 8308699188
बिलोली  बिलोली  बेळकोणी व्‍ही. पी धारकर 1.बेळकोणी बु 2.बेळकोणी खू 8180928246
बिलोली  सगरोळी सगरोळी  डी.व्‍ही.पांडे      दौलतापूर 9860181857
बिलोली  सगरोळी बडूर एस.एन.बोंतावार 1.हिंगणी 2.  दर्यापूर 9420256715
बिलोली  सगरोळी कार्ला बु श्रीमती.एस.बी.बेंद्रीकर(अतिरिक्‍त) 1.कार्ला खु 2. बावलगांव 8975343153
बिलोली  सगरोळी येसगी शेख रफीक अहमद(अतिरिक्‍त) 1.बोळेगांव 2. बाभळी आ   9423614619
बिलोली  सगरोळी गंजगांव एस.बी.बाचीपल्‍ले 1.कोटग्‍याळ 2.वलीयाबाद बे  7030662423
बिलोली  सगरोळी केसराळी बिराजदार बी.एन 1.रामपूरथडी 2. हिप्‍परगा थडी 3.शिंपाळा 9423242602
बिलोली  कुंडलवाडी  कुंडलवाडी जी.एस.बिलोलीकर कुंडलवाडी 9767072407
बिलोली  कुंडलवाडी  माचनूर जी. एस. देशमुख 1.दौलतापूर  2.नागणी 9405434465
बिलोली  कुंडलवाडी  हरनाळी एस. एस. रामोड 1.ममदापूर 2.मलकापूर बे 3. आजीजाबाद बे 4.क-हाळ 7385954320
बिलोली  कुंडलवाडी  हुनगुंदा बी.एस.खांडेकर हुनगुंदा 9175383422
बिलोली  कुंडलवाडी  गुजरी जी.एन.चमकुरे   1.कांगठी 2.खपराळा3. कोळगांव 9890672265
बिलोली  कुंडलवाडी  पिंपळगांव कु एस.बी.देवकांबळे 1.हजापूर 2.चिरली 3.टाकळी थडी 7030662423
बिलोली  आदमपूर  आदमपूर महमद सलीम नवाज 1.गळेगांव  2.थडीसावळी 9423615443
बिलोली  आदमपूर  आळंदी आर.डी.टकले बोरगांव थडी 9527372079
बिलोली  आदमपूर  अंजनी जे.एम.करवंदे    1.रुद्रापूर 2. बामणी 9881493496
बिलोली  आदमपूर  अटकळी म.सलीम नवाज (अतिरीक्‍त) टाकळी खु 9890276560
बिलोली  आदमपूर  खतगांव हसनपल्‍ले 1.मुतन्‍याळ 2.जलालपूरबे 3.मिनकी 9960550986
बिलोली  आदमपूर  चिटमोगरा श्रीमती एस.एच.मेश्राम चिटमोगरा 8698218270
बिलोली  लोहगांव  लोहगांव बी.एस.मुधळे लोहगांव 9623958251
बिलोली  लोहगांव  तळणी  श्रीमती एस.बी.बेंद्रीकर 1.पाचपिंपळी 2.जिगळा 3.डोनगांव बु 8975343153
बिलोली  लोहगांव  कुंभारगांव जी. एस. काळे 1.दुगांव 2 हरनाळा 3. तोरना 9604952141
बिलोली  लोहगांव  गागलेगांव व्‍ही. पी. धारकर कोल्‍हेबोरगांव 8180928246
बिलोली  लोहगांव  रामतिर्थ श्रीमती पी. एस.महाजन  1.किनाळा 2हिप्‍परगा 3.माळ 
नायगांव बा.  नायगांव बा.  नायगांव बी.एस. राठोड 1नायगांव, 2 खैरगांव 3 पिंपळगांव 
नायगांव बा.  नायगांव बा.  लालवंडी निलेश मामडी 1.लालवंडी, 2.ताकबीड, 3.तलबीड 4.रानसुगांव 
नायगांव बा.  नायगांव बा.  देगांव एस.बी. आरु 1.देगांव, 2.पळसगांव, 3.टाकळगांव,4. शेळगांव छत्री 
नायगांव बा.  नायगांव बा.  खंडगांव आर.टी. चव्हाण 1.खंडगांव,2. बेंद्री,3. गोळेगांव, 4.नायगांव वाडी 
नायगांव बा.  नायगांव बा.  सुजलेगांव एल.के. नागलमे 1.सुजलेगांव,2. औराळा,3. कोठाळा, 
नायगांव बा.  नरसी नरसी व्हि.ए. जाधव 1.नरसी,2. बेटकबिलोली, 3.होटाळा 
नायगांव बा.  नरसी शेळगांव गौरी व्हि.ए. जाधव 1.शेळगांव गौरी,2. भोपाळा, 3.धुप्पा,4. टाकळी बु. 4कुंचोली, 
नायगांव बा.  नरसी मुगांव आय.एन.डोम 1मुगांव, 2.धानोरा त.मा. 3.टाकळी त.मा.4. कांडाळा 
नायगांव बा.  नरसी ईकळीमोर हेमत येसेकार 1.ईकळीमोर, 2.मुस्तापुर
नायगांव बा.  नरसी मरवाळी राजकुडल 1.मरवाळी,2. मरवाळी तांडा,3. कोपरा 
नायगांव बा.  मांजरम मांजरम बी.एस. राठोड 1.मांजरम, 2.दरेगांव,3. मांजरमवाडी 
नायगांव बा.  मांजरम कोलंबी एस.ए. शिंदे 1.कोलंबी, 2.गोदमगांव,3. नरंगल,4. अंचोली, 
नायगांव बा.  मांजरम गडगा आर.टी. चव्हाण 1.गडगा, 2.मोकसदरा,3. नावंदी, 
नायगांव बा.  मांजरम टेंभुर्णी आर.टी. चव्हाण 1.टेभुर्णी, 2.कार्ला त.मा.3. केदारवडगांव 
नायगांव बा.  मांजरम रातोळी आय.एन.डोम 1.रातोळी, 2.माहेगांव 3.आलुवडगांव 
नायगांव बा.  कुंटूर कुंटूर परोडवाड कुंटूर
नायगांव बा.  कुंटूर ईकळीमाळ एस.बी. आरु 1.इकळीमाळ, 2.सांगवी, 3.सातेगांव, 4.मेळगांव 
नायगांव बा.  कुंटूर सालेगांव कु. हटकर  1.सालेगांव, 2.धनंज, 3.परडवाडी 
नायगांव बा.  कुंटूर कोकलेगांव जे.एम. जिगळे 1.कोकलेगांव, 2.राजगडनगर,3. हंगरगा,4. चारवाडी 
नायगांव बा.  कुंटूर राहेर एम.एस.उमरे 1.राहेर,2. डोगरगांव, 3.हुस्सा 
नायगांव बा.  कुंटूर बळेगांव व्हि.जी. कुलकर्णी 1.बळेगांव,2. रुई खुर्द,3. इज्जतगांव (म.) 4.इज्जतगांव बु. 
नायगांव बा.  बरबडा बरबडा बी.एस. राठोड बरबडा 
नायगांव बा.  बरबडा वजीरगांव टी.ई.दासरवाड 1.वजीरगांव,2. पाटोदा त.ब. 3.टाकळी त.ब.4. ममन्याळ 
नायगांव बा.  बरबडा कहाळा बु. हरिष तळकीत 1.कहाळा बु.2. कहाळा खुर्द, 3.सोमठाणा 4.मांडणी 
नायगांव बा.  बरबडा कृष्णूर हरिष तळकीत 1.कृष्णूर,2. निळेगव्हाण, 3.हिप्परगा जा.4. बाभूळगांव 
नायगांव बा.  बरबडा घुंगराळा टी.ई.दासरवाड 1.घुंगराळा,2. सावरखेड,3. अंतरगांव 
नायगांव बा.  बरबडा रुई बु. व्हि.जी. कुलकर्णी 1.रुई बु. 2.मनुर त.ब.3. वंजारवाडी,4. सादकपुर 
हदगांव हदगांव १. हदगांव श्री.बी.एच.फुफाटे हदगांव ९१५८७८०३३१
हदगांव हदगांव २. हदगांव श्री.डी.बी.पाटकरोड (अकृषक)  हदगांव ९४२१७५८०९६
हदगांव हदगांव ३..आबांळा श्रीमती.एस.बी. महाळनर   1.आबांळा,2.रुई ,3.आडा ७३५०९४०३४४
हदगांव हदगांव ४.कोथळा श्री.एस.बी.वडकुते  1.कोथळा,2.गोजेगाव,3.वाकोडा,4.बेलगव्‍हाण,5.भानेगाव,6.भानेगाव  तांडा ९४२१४८१२५७
हदगांव हदगांव ५.बनचिंचोली श्रीमती.बी.एम. कंदाकुर्ते  1.बनचिंचोली,2.वाटेगाव,3.फळी ९९६०७३२९९५
हदगांव हदगांव ६.गोर्लेगाव श्री.एस.एस.साठे   1.गोर्लेगाव,2.बेलमंडळ,3.बाभळी,4.गुरुफळी ९०४९४९०१२१
हदगांव हदगांव ७.हरडफ श्री.बी.व्ही.पन्नमवार   1.हरडफ,2.ल्‍याहरी,3.दगडवाडी ९४२००७२७१५
हदगांव हदगांव ८.हडसणी श्री.एस.एस.साठे   1.हडसणी,2.डोंगरगाव,3.कवठा ९०४९४९०१२१
हदगांव पिंपरखेड पिंपरखेड श्री.एस.एम.चंदनकर   1.पिंपरखेड,2.मार्लेगाव ९९२१५३५२५६
हदगांव पिंपरखेड २.चिंचगव्‍हाण श्री.एस.जी.फुलारी  1.चिंचगव्‍हाण,2.खामगव्‍हाण बे, 3.माळझरा,4.बामणी,5.बामणी तांडा ८९७५१२०२२६
हदगांव पिंपरखेड ३.तालंग श्री.पी.जी.कुलकर्णी 1.तालंग, 2.उंचाडा ९७६३६९४५०२
हदगांव पिंपरखेड ४.बरडशेवाळा श्री.जी.एस.गरुडकर 1.बरडशेवाळा,2.कवाना, ,3.चेंडकापुर ९९२२६९८९४२
हदगांव पिंपरखेड ५.पिगंळी श्री.के.एन.पाईकराव  1.पिगंळी,2.केदरगुडा,3.निमटोक, 4.पांगरी- म ७७०९६७४२७७
हदगांव पिंपरखेड ६.पळसा श्रीमती.आर.एस.कदम 1पळसा,2.गारगव्‍हाण,3.किन्‍हाळा ९०२८१३३६०५४
हदगांव तामसा १.तामसा श्री जी.के.आनरवाड 1.तामसा,2.शिवपुरी,3.पांगरी ता ९४०५३७७९८४
हदगांव तामसा २.लोहा श्री जी.के.आनरवाड 1.लोहा,2.लोहा तांडा,3.मांडवा ९४०५३७७९८४
हदगांव तामसा ३.दिग्रस श्री.बाळू नाईक चव्हाण 1.दिग्रस,2.पिंपराळा,3.एकराळा, 4.खडकी बे,5.चिकाळा, 6.बेलगव्‍हाण- बे ९४२३२५३८४९
हदगांव तामसा ४.जांभळा श्रीमती.अश्विनी आवटे  1.जांभळा,2.नाव्‍हा,3.कृष्‍णापुर,4. रावणगाव म
हदगांव तामसा ५.कोढुर श्री.जे.पी.गाढे  1.कोढुर,2.माळेगाव,3.हाळेगाव, 4.शेंदन ९६७३१९३११४
हदगांव तामसा ६.डोरली श्री.बी.जी.कवडगावे 1.डोरली,2.तळेगाव,3.मोरगव्‍हाण,4.टाकळगाव ,5. उमरी द ९७३०१५८५६५
हदगांव आष्‍टी आष्‍टी श्री.एस.डी.दंतुलवाड 1.आष्‍टी,2.लिंगापुर ९६८९३५४६१४
हदगांव आष्‍टी २.उमरी ज श्री.जे.एन.मुंगल 1.उमरी ज,2.वायफना बु, 3.वायफना खु ९९६००३९१२०
हदगांव आष्‍टी ३.वाळकी बु श्री.एस.बी.जावरकर 1.वाळकी बु .2,शिवणी 3.,कोपरा, 4.कोळगाव ८८८८३४२७३१
हदगांव आष्‍टी ४.वाळकी खु श्री.बी.यु.इप्पर 1.वाळकी खु,2.रावणगाव ता,3. धानोरा ता,4.धोतरा,5.टाकराळा ९८२३४०३८५४
हदगांव आष्‍टी ५.घोगरी श्री.जे.एन.मुंगल 1.घोगरी,2.पिंपळगाव,3.राजवाडी, 4.ब्रम्‍हवाडी,5.येवली,6.तळयाची वाडी,7.गवतवाडी ९९६००३९१२०
हदगांव आष्‍टी ६.पाथरड श्रीमती.के.पी.पवार 1.पाथरड,2.वडगाव बु,3.कंजारा बु,4.कंजारा खु ९१५६१३५२३५
हदगांव .मनाठा .मनाठा श्री.जी.पी.झोरे  1.मनाठा,2.कनक्‍याचीवाडी,3.तरोडा ९९२३७४४७४०
हदगांव .मनाठा २.चोरंबा बु श्री.बी.जी.कवडगावे 1.चोरंबा बु,2.चोरंबा खु, 3.कारला म ,4.खरबी ९७३०१५८५६५
हदगांव .मनाठा ३.सिबदरा म श्री.पी.जी.कुलकर्णी 1.सिबदरा म,2.करमोडी,3.जगापुर ९७६३६९४५०२
हदगांव .मनाठा ४.सावरगाव श्री.एम.जी.भुरके 1.सावरगाव,2.वरवट,3.जांभळ- सावली ९७६३०१३५०७
हदगांव .मनाठा ५.चाभरा श्री.डी.एस.पुणेकर 1.चाभरा,2.रोडगी, 3.खैरगाव म, 4.चाभरा तांडा,5.निळकंठवाडी ९४२१७६२३८२
हदगांव .मनाठा ६.निमगाव श्री.एस.आर.घुगे 1.निमगाव,2.चोरंबा ना,3.सोनाळा ९७६४९१९९३५
हदगांव .निवघा .निवघा श्री.एल.बी.कोथळकर 1.निवघा,2.चक्री,3.महाताळा ८८८८४९०९८७
हदगांव .निवघा २.येंळब श्री.एस.बी.वडकुते 1.येंळब,2.पेवा,3.करोडी ९४२१४८१२५७
हदगांव .निवघा ३.धानोरा रु श्री.एस.बी.वडकुते 1.धानोरा रु,2.काळेश्‍वर,3.उंचेगाव खु ९४२१४८१२५७
हदगांव .निवघा ४.हस्‍तरा श्री.एल.बी.कोथळकर 1.हस्‍तरा,2बोरगाव ह,3.वरुला ८८८८४९०९८७
हदगांव .निवघा ५.नेवरी श्री.आर.पी.गुजर 1.नेवरी, 2.नेवरवाडी ९८२२९३१४३९
हदगांव .निवघा ६.शिरड श्री.सी.एन.महाजन 1.शिरड, 2.माटाळा ९९७५१३९०८०
हदगांव .निवघा ७.कोहळी श्रीमती.आर.आर.गुजरकर 1.कोहळी,2.मनुला बु ७७१९९३४२६६
हदगांव तळणी .तळणी श्री.पी.एस.जाधव तळणी ९७६३२३२९९५
हदगांव तळणी २.कोळी श्री.पी.एम.पवार कोळी ९६०४०४८६२४
हदगांव तळणी ३.मरडगा श्री.पी.एम.पवार 1.मरडगा2.,निवळा ९६०४०४८६२४
हदगांव तळणी ४.उंचेगाव बु श्री.एन.एम.रामदासी 1.उंचेगाव बु,2.इरापुर,3.वाकी, 4.शिऊर ९४२१७६७९६४
हदगांव तळणी ५.भाटेगाव श्री.शेख शब्बीर शेख हैदर 1.भाटेगाव,2.उमरी खु,3. आमगहाण ९७३०६८०८८४
हदगांव तळणी ६.साप्‍ती श्री.अभिजित भरणे 1.साप्‍ती,2.मनुला,3.पांगर बे ८२७५९३८२१३
हिमातयनगर हिमातयनगर  1. हिमायतनगर तावडे एस  जी 1.हिमायतनगर 2. पळसपूर 3. डोल्‍हारी  9423444396
हिमातयनगर हिमातयनगर 2. पळसपूर टी आर सुगावे  1. सिरपल्‍ली 2. सिल्‍लोडा 3. लिंगा बे 4. बुदली 9021939713
हिमातयनगर हिमातयनगर       3. सिरंजनी मुळेकर एल टी 1. सिरंजनी 2. एकंबा 3. कोठा ज 7758918093
हिमातयनगर हिमातयनगर 4. धानोरा ज मुंडे एस के  1. धानोरा ज 2. वारंगटाकळी 3. मंगरूळ 9844083730
हिमातयनगर हिमातयनगर 5. जिरोना माने पी जी  1. जिरोना 2.महादापूर 3. चिंचोर्डी 4.वडगांव ज 5. खैरगांव ज 8275274084
हिमातयनगर हिमातयनगर 6 . बोरगडी तावडे एस  जी  1. बोरगडी2. शिबदरा 3. कार्ला पी  9423444396
हिमातयनगर हिमातयनगर 7. सरसम बु टी  कुलकर्णी  1. सरसम बु 2. किरमगांव 9766684501
हिमातयनगर हिमातयनगर 8. दरेसरसम एस ए नाशिककर  1. दरेसरसम 2. पवना 3. वाशी 9890208263
धर्माबाद  धर्माबाद  १.रत्‍नाळी गाजेवार न.आर. रत्‍नाळी ९७६७२९०५६१
धर्माबाद  धर्माबाद  २.बाळापुर देशपांडे पवन  बाळापुर ८६००८६०९७३
धर्माबाद  धर्माबाद  ३.बाभळी ध. गाजेवार एन.आर. 1.बाभळी ध. 2.,पाटोदा खु. 3.,रोषणगांव,4. शरीफाबाद ९७६७२९०५६१
धर्माबाद  धर्माबाद  ४.सिरजखोड बेंजलवार एल.एन. 1.सिरजखोड 2.रामपुर ,3.रामेश्‍वर, 4.आलूर,5. नेरली ७०३८९९३९८९
धर्माबाद  धर्माबाद  विळेगांव थडी अंबेराय एल.बी. 1विळेगांव थडी,2.मोकळी 3,बामणी थ.,4.मनूर, 5.संगम ८८०५३७३३८२
धर्माबाद  धर्माबाद  बेल्‍लुर बु. ऐ.डी.गिरी  1.बेल्‍लुर बु.,2.चिंचोली ७०३०४५१३२२
धर्माबाद  धर्माबाद  नायगांव ध ऐ.डी.गिरी  1.नायगांव ध.,2.जाफलापुर,3.बेल्‍लुर खु. ७०३०४५१३२२
धर्माबाद  करखेली  करखेली जाधव एम.जी.  1.करखेली,2.विळेगांव ध. ९०९६२२१२९३
धर्माबाद  करखेली  राजापुर जाधव एम.जी.  1.राजापुर,2.पांगरी,3.जुन्‍नी,4.बाचेगांव ९०९६२२१२९३
धर्माबाद  करखेली  सालेगांव ध. राऊत एम.व्‍ही.  1.सालेगांव ध.,2.पिंपळगांव ९७६५५३७२६०
धर्माबाद  करखेली  येवती नगमा यासमीन 1.येवती ,2.बाभुळगांव ,3.हसनाळी
धर्माबाद  करखेली  येताळा राऊत एम.व्‍ही.  1.येताळा,2.समराळा ९७६५५३७२६०
धर्माबाद  करखेली  बन्‍नाळी कदम बी.जी.  1बन्‍नाळी,2.अतकुर,3.गुरुजवळा ९५४५८०३३४३
धर्माबाद  जारीकोट जारीकोट अष्‍टुरे डी.एस.  1.जारीकोट,2.दिग्रस ८४२१६२३६८८
धर्माबाद  जारीकोट चिकना पांचाळ एम.व्‍ही.  1.चिकना,2.सायखेड 3.,मुतन्‍याळ ७५८८१४१३८२
धर्माबाद  जारीकोट पाटोदा बु. पांचाळ एम.व्‍ही  पाटोदा बु. मंगनाळी ०.७५८८१४१३८२
धर्माबाद  जारीकोट माष्‍टी यन्‍नावार ऐ.ऐ.  1.माष्‍टी ,2.चन्‍नापुर,3.शेळगांव थ.,4.पाटोदा थ. ८९७५८३२३००
धर्माबाद  जारीकोट आटाळा वाघमारे स्‍वप्‍नील 1.आटाळा ,2.येल्‍लापुर,3चोळाखा,4.चोंडी ८४८४०७७३४२
धर्माबाद  जारीकोट कारेगांव यन्‍नावार ऐ.ऐ.  1.कारेगांव,2.धानोरा खु.3,बेलगुजरी,4हारेगांव ८९७५८३२३००
उमरी उमरी गोरठा उल्‍हास वामन आडे 1.शिरुर 2 गोरठा 3.जामगाव 9527795599
उमरी उमरी धानोरा बु. बालाजी बळीराम लोणे 1.सोमठाणा 2. धानोरा बु.3. बोळसा बु. 9892910187
उमरी उमरी बितनाळ अलका शिवाजी शिंदे 1. बोळसा खू.2. बितनाळ3. मोखंडी4. गणीपूर 7385300213
उमरी उमरी बोथी सोनाली गोविंदराव काकडे 1. जिरोणा 2. बोथी3. तुराटी4. सावरगाव कला5. हुंडा प.उ. 7719999102
उमरी उमरी चिंचाळा प.उ. लक्ष्‍मण दत्‍तु सोन्‍नर 1. हुंडा तांडा2. चिंचाळा प.उ.3. नागठाणा बु. 9822793589
उमरी उमरी वाघाळा व्‍यंकट बाबन्‍ना नागमवाड 1. नागठाणा खु.2. वाघाळा3. मंडाळा4. हिरडगाव5. रामखडक 9096425557
उमरी गोळेगाव गोळेगाव सतिष हराळ 1. गोळेगाव 2. निमटेक 3. वाघलवाडा 9011775226
उमरी गोळेगाव बोरजुनी लक्ष्‍मीकांत एस. लाठकर 1. बोरजुनी2. करकाळा 3. बिजेगाव 4. येंडाळा 5. महाटी 6. कौडगाव
उमरी गोळेगाव हस्‍सा श्रीकृष्‍ण गोविंद यलमट्टे 1. हस्‍सा 2. कावलगुडा बु. 3. कावलगुडा खु. 4. सिंगणापूर 7387444319
उमरी गोळेगाव बेलदरा शेख मुतूर्जा सय्यद साब 1. बेलदरा 2. मियादादपूर 3. आमदापूर (बे) 4. दिलावरपूर (बे) 5 हातणी 9168928891
उमरी गोळेगाव बळेगाव प्रभू गोविंद खानसोळे 1. बळेगाव 2. मनूर 3. इज्‍जतगाव 9970142225
उमरी सिंधी सिंधी प्रभू गोविंद खानसोळे (अति) 1. सिंधी 2. हुंडा ग.प. 9970142225
उमरी सिंधी शिवनगाव स्‍नेहलश्‍यामसुंदर खेडकर 1. शिवनगाव 2. ढोलउमरी 7057735932
उमरी सिंधी कारला सारिका पंडितराव विखे 1. कारला 2. कळगाव 3. सावरगाव दक्षिण 7719055545
उमरी बोळसा ग.प. बोळसा ग.प. वर्षाप्रकाश कुलकर्णी 1. बोळसा ग.प. 2. कुदळा 3. हंगीरगा 9156079770
उमरी बोळसा ग.प. शेलगाव शिवशंकर माणिकराव बामणे 1. शेलगाव 2. पळसगाव 3. अस्‍वलदरी 9130125612
उमरी बोळसा ग.प. राहटी खु. गोदावरी मारोतराव मोतीपवळे 1. राहटी खु. 2. भायेगाव 3. इळेगाव ग.प. 9890335028
उमरी बोळसा ग.प. तळेगाव अशोक गणपतराव गंगासागर 1. तळेगाव 2. अब्‍दुलापूर 9175965452
कंधार कंधार कंधार संदीप फड (अति) 1.कंधार 2.बहाद्दरपूरा 3.बिजेवाडी 4.बाळांतवाडी 5.मजरे धर्मापूरी 9890130606
कंधार कंधार मानसपूरी श्री.राजेंद्र पवार 1.मानसपूरी 2.जंगमवाडी 3.लालवाडी 4.नवरंगपूरा 5.गुलाबवाडी 6.इमामवाडी 7.कोटबाजार 9096002661
कंधार कंधार बाचोटी श्री पांडागळे एन बी 1.बाचोटी 2.चौकी धर्मापरी 3.गोगदरी 4.चिंचोली प.क. 9637230329
कंधार कंधार घोडज श्री एस एम फड 1.घोडज 2.बाबुळगाव 3.गंगनबिड 9890130606
कंधार कंधार उमरज श्री यु डी भांगे (अति) 1.उमरज 2.पाताळगंगा 3. बोरी (खु.) 8856872817
कंधार कंधार पानभोसी श्रीमती.मुंडे.जी.एस 1.पानभोसी 2.नवघरवाडी 3.वंजारवाडी 4.चिखलभोसी 9423546965
कंधार कुरूळा कुरूळा श्री.जाधव.पी.के 1.कुरुळा 2.रामानाईक तांडा 8626080615
कंधार कुरूळा हाडोळी (ब्र.) कु.सुत्रावे स्‍वाती 1.हाडोळी (ब्र.) 2.उमरगा (खो.) 3.मरशिवणी 7058467272
कंधार कुरूळा बोळका श्रीबिद्राळे.एम.टी 1.बोळका 2.हिप्‍परगा (शहा.) 3.महालिंगी 4.नंदनशिवणी 9970111141
कंधार कुरूळा वहाद श्री.दुधाटे अमृतराव 1.वहाद 2.मातनडोह 3.मोहिजा 4.परांडा 5.हनमंतवाडी 9421575941
कंधार कुरूळा हाटक्‍याळ श्री.अन्‍सारी मो.अतिक मो.ईस्‍माईल 1.हाटक्‍याळ 2.हासूळ 3.कारतळा 9970976127
कंधार कुरूळा दैठणा श्रीमती गोडबोले एम यु 1.दैठणा 2.नागलगाव 3.पोखर्णी 4.गुट्टेवाडी 5.सोमठाणा 9881671045
कंधार फुलवळ फुलवळ श्रीमती.किर्ती रावळे 1.फुलवळ 2.कंधारेवाडी 3.मुंडेवाडी 9404466841
कंधार फुलवळ आंबुलगा श्री.कसेवाड.जी.पी 1.आंबुलगा 2.पिंपळयाचीवाडी 3.टोकवाडी 4.ब्रम्‍हवाडी 5.शेल्‍लाळी 9767517541
कंधार फुलवळ दिग्रस (बु.) श्री.गटकळ 1दिग्रस (बु.) 2.घागरदरा 3.भेंडेवाडी 9657730173
कंधार फुलवळ दिग्रस (खु.) संदीप फड (अति) 1.दिग्रस (खु.) 2.गुंटूर 3.घुबडवाडी 4.हारबळ प.क.5.गांधीनगर 9890130606
कंधार फुलवळ गौळ कु.इंगळे कविता(अति) 1.गौळ 2.पानशेवडी 8421677737
कंधार फुलवळ शेकापूर कु.इंगळे कविता 1.शेकापूर 2.तळयाचीवाडी 3.संगमवाडी 8421677737
कंधार पेठवडज पेठवडज श्री एम.व्‍ही.कदम(अति) 1.पेठवडज 2.देवईचीवाडी 9637413949
कंधार पेठवडज येलूर श्री.रावीकर.आर.एन 1.येलूर 2.मसलगा 3.मादाळी 4.नारनाळी 9881709707
कंधार पेठवडज गोणार श्री.शेख.एस.आर 1.गोणार 2.खंडगाव (हमीद) 3.जाकापूर 9960072555
कंधार पेठवडज मंगनाळी श्री.आर.जे.वरंवटकर 1.मंगनाळी 2.शिर्शी (खु.) 3.शिर्शी (बु.) 9168570322
कंधार पेठवडज रुई श्री.गायकवाड.एच.बी 1.रुई 2.कल्‍हाळी 3.सावरगाव (नि.) 9860268638
कंधार पेठवडज बोरी (बु.) कु.गावंडे सुप्रिया 1.बोरी (बु.) 2.कळका 3.वाखरड 4.नावंद्याचीवाडी 9420231093
कंधार बारूळ बारूळ श्री संदीप कल्‍याणकर 1.बारुळ 2.मजरे वरवंट 3.चौकी पाया 5.वरवंट 7350919947
कंधार बारूळ कौठा श्री.अस्‍कुलकर.एस.एस 1.कौठा 2.कौठावाडी 3.शिरुर 7745023577
कंधार बारूळ काटकळंबा श्री श्‍यामसुंदर सरोदे 1.काटकळंबा 2.रहाटी 3.तेलूर 9970851100
कंधार बारूळ चिखली श्री एम.व्‍ही.कदम(अति) 1.चिखली 2.औराळ 3.हिस्‍सेऔराळ 9637413949
कंधार बारूळ मंगलसांगवी श्री.शेख खलिल शेख वहाब 1.मंगलसांगवी 2.नंदनवन 8856807331
कंधार बारूळ हाळदा श्री यु डी भांगे 1.हाळदा 2भूकमारी 8856872817
कंधार बारूळ राऊतखेडा श्री.कांबळे 1.राऊतखेडा 2.धानोराकौठा 3.चौकीमहाकाया 9922064655
कंधार उस्‍माननगर उस्‍माननगर श्री.कपाटे 1.उस्‍माननगर 2.तेलंगवाडी 9011509167
कंधार उस्‍माननगर शिराढोण श्री.निकम.एस.एम अति 1.शिराढोण 2.भुत्‍याचीवाडी 9503140284
कंधार उस्‍माननगर आलेगाव श्री.एन.पी.नांदेडे 1.आलेगाव 2.दाताळा 3.सावळेश्‍वर 8600191834
कंधार उस्‍माननगर लाठ (खु.) श्री.निकम.एस.एम 1.लाठ (खु.) 2.भंडारकुमठयाचीवाडी 3.बामणी (प.क.) 9503140284
कंधार उस्‍माननगर दहिकळंबा श्री डी.जी.शिंदे 1.दहिकळंबा 2.लाडका 3.गुंडा 4.बिंडा 5.दिंडा 9604801079
कंधार उस्‍माननगर पांगरा श्री कावळे ए बी 1.पांगरा 2.संगुचीवाडी 3.खुडयाचीवाडी 7719850450
लोहा लोहा लोहा श्री. ढासले एस. बी. लोहा 9766026660
लोहा लोहा गोलेगाव श्री. बोडावार पी.एम. 1.गोलेगाव 2.हाडोळी(जा) 3.किरोडा 9421840081
लोहा लोहा बेरळी (खु.) श्री. मैंद आर.डी. 1.बेरळी(खु.) 2.मंगरूळ3.मस्‍की 4.पोलिसवाडी 9890277302
लोहा लोहा देउळगाव श्रीमती रावळे के ए 1.देउळगाव 2.हिप्‍परगा 3.चितळी 4.काबेगाव 9404466841
लोहा लोहा धानोरा (म.) श्री शिंदे रामेश्वर 1.धानोरा(म.) 2.सोनमांजरी 3.खांबेगाव 8975359513
लोहा लोहा सुनेगाव श्री. बोडावार पी.एम. 1.सुनेगाव 2.पारडी 3.हाळदव 9421840081
लोहा लोहा धावरी कु. जाधव एस.व्‍ही. 1.धावरी 9730977022
लोहा लोहा 2.रायवाडी
लोहा लोहा 3.मलकापुर
लोहा सोनखेड सोनखेड श्रीमती शेवाळकर एन.ए. 1.सोनखेड 2.पिंपरनवाडी 3.मडकी 9975601686
लोहा सोनखेड जानापूरी श्री. सोनकांबळे आर. जे. 1.जानापूरी 2.बामणी प.उ.3.खरबी 4.डेरला 5.झरी
लोहा सोनखेड कारेगाव श्री. मक्‍तेदार व्‍ही.एल. 1.कारेगाव 2.हरसद3.होटलवाडी 4.आंबेसांगवी 9623077157
लोहा सोनखेड सायाळ श्री. सोनकांबळे आर.जे. 1.सायाळ 2.पिंपळगाव आ 3.खडकमांजरी 4.वाळकेवाडी 9665892575
लोहा सोनखेड टेळकी श्री. कापसे जी. जे 1.टेळकी 2.हरबळ 9922866566
लोहा सोनखेड पिंपळगाव ढगे श्री. गायकवाड एस.पी. 1.पिंपळगाव ढगे 2.धानोरा शे4.शेलगाव धा 8483801036
लोहा माळाकोळी माळाकोळी श्री. पटणे एस.एम 1.माळाकोळी 2.लांडगेवाडी 3.खेडकरवाडी 4.वागदरवाडी5.हिराबोरी तांडा 6.घुगेवाडी 9423918830
लोहा माळाकोळी सावरगाव (न.) श्री. गंठोड शिवलिंग 1.सावरगाव (न.) 7588631857
लोहा माळाकोळी रिसनगाव श्री. आनेराव एस.यु. 1.रिसनगाव 2.हारणवाडी3.देवलातांडा 4.मुरंबी 8446051839
लोहा माळाकोळी आष्‍टुर श्री. पवार एम.जी. 1.आष्‍टुर 2.रामतीर्थ3.नगारवाडी 4.लव्‍हराळ 7588160598
लोहा माळाकोळी दगडसांगवी श्रीमती कदम एस.यु. 1.दगडसांगवी 2.मजरेसांगवी 3.कदमाचीवाडी
लोहा माळाकोळी माळेगाव श्री. कल्‍याणे एस.बी. 1.माळेगाव 2.गोंडगाव 3.आंडगा 9823743802
लोहा माळाकोळी डोंगरगाव श्री. बोधगिरे डि.डि. 1.डोंगरगाव 2.लिंबोटी 3.घोटका 4.चोंडी 9689685642
लोहा कलंबर (बु.) कलंबर (बु.) श्री. तांबरे एस.जी. 1.कलंबर (बु.) 2.कलंबर(खु.) 3.गुंडेवाडी 9890865368
लोहा कलंबर (बु.) वडेपूरी श्री. बरोडा आर.एस. 1.वडेपूरी 2.ढाकणी 9767028242
लोहा कलंबर (बु.) दापशेड श्रीमती मंडगिलवार 1.दापशेड 2.पोखरभोसी 3.निळा 9028064702
लोहा कलंबर (बु.) किवळा श्री. के.के. हिवंत 1.किवळा 2.बोरगाव कि. 9404372803
लोहा कलंबर (बु.) जोशीसांगवी श्री. मांडवगडे डि.एम. 1.जोशीसांगवी 2.लोंढेसांगवी 3.वडगाव 9890930862
लोहा कलंबर (बु.) कांजाळा कु. गिरडे ए.एम. 1.कांजाळा 2.कांजाळावाडी3.टाकळगाव 4.शंभरगाव 9420411685
लोहा कापशी (बु.) कापशी (बु.) श्री. शिंदे एस. एम. 1.कापशी (बु.) 2.डोलारा3.हिंदोळा 4.करमाळा 5.पिंपळदरी 8975359513
लोहा कापशी (बु.) उमरा श्री. हनुमंते एस.एन. 1.उमरा 2.गोलेगाव प.उ. 8806136900
लोहा कापशी (बु.) सुगाव श्री ईगळे आर.टी 1.सुगाव 2.धनज 7588427102
लोहा कापशी (बु.) हातनी श्री. मदेवाड डी.एन. 1.हातन 2.कौडगाव3.कामळज 4.चिंचोली 9423296028
लोहा कापशी (बु.) वाका श्री. चिलकेवार एस.आर. 1.वाका 2.डोनवाडा 3. येळी 7057632774
लोहा कापशी (बु.) मारतळा श्री. मदेवाड डी.एन. 1.मारतळा 2.जांभरून3.वाळकी (बु.) 4.नादगाव 9423296028
लोहा कापशी (बु.) जोमेगाव कु. कुंटूरकर पी.जी. 1.जोमेगाव 2.वाळकी (खु.)3.कापशी खु. 4.कुंभारगाव 5.धनज(बु.) 9156315310
लोहा शेवडी (बा). शेवडी (बा). श्री. गवळी एन.पी. 1.शेवडी(बा.) 2.भेंडेगाव 3.खेडमांजरा 9822358748
लोहा शेवडी (बा). पेनुर श्री. मक्‍तेदार व्‍ही.एल. (अतिरीक्‍त स्‍वरुपात 1.पेनुर 2.अंतेश्‍वर 3.भारसवाडा 8007680373
लोहा शेवडी (बा). आडगाव श्री. ढासले एस.बी. 1.आडगाव 2.बोरगाव (आ) 9766026660
लोहा शेवडी (बा). शिवनी (जा.) श्री. मक्‍तेदार व्‍ही.एल. (अतिरीक्‍त स्‍वरुपात 1.शिवनी (जा.) 2.पांगरी 3.भाद्रा 8007680373
लोहा शेवडी (बा). बेटसांगवी श्री. लांडगु एम.बी. 1.बेटसांगवी 2.जवळा 8485803827
लोहा शेवडी (बा). दगडगाव श्री. पाईकराव व्‍ही.के. 1.दगडगाव 2.बोरगाव (को. 3.पळशी 9657291247
 
Top