Sr.no BRANCH SUBJECT DOWNLOAD
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका उमरी.( 31-JAN-2017) २८ गोरठा
२९ तळेगाव

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका नांदेड.( 31-JAN-2017) १९ वाडी बु.
२० वाजेगाव
२१ लिम्बगाव
२२ बळीरामपुर

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका नायगाव.( 31-JAN-2017) ३६ बरबडा
३७ कुंटुर
३८ नर्सी
३९ मांजरम

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका मुखेड.( 31-JAN-2017) ५२ जाम्ब बु.
५३ चांडोळा
५४ एकलारा
५५ येवती
५६ सावरगाव पीर
५७ बार्हाळी
५८ मुक्रमाबादट

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका मुदखेड.( 31-JAN-2017) २३ बारड
२४ मुगट

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका माहुर .( 31-JAN-2017) १ वाई बा.
२ वानोळा

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका लोहा .( 31-JAN-2017) ४० सोनखेड
४१ वडेपुरी
४२ उमरा
४३ सावरगाव ना.
४४ कलम्बर बु.
४५ माळाकोळी

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका किनवट .( 31-JAN-2017) ३ उमरी बा.
४ मांडवी
५ गोकुंदा
६ बोधडी
७ जलधारा
८ इस्लापुर
२२ बळीरामपुर

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका कंधार.( 31-JAN-2017) ४६ बहादरपुरा
४७ शिराढोण
४८ कौठा
४९ फुलवळ
५० पेठवडज
५१ कुरुळा

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका हिमायतनगर .( 31-JAN-2017) ९ सरसम बु.
१० धुधड

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका हदगाव .( 31-JAN-2017) ११ निवघा बा.
१२ पळसा
१३ रुई धा.
१४ आष्टी
१५ तामसा
१६ मनाठा

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका धर्माबाद .( 31-JAN-2017) ३० करखेली
३१ येताळा

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका देगलुर .( 31-JAN-2017) ५९ खानापुर
६० शहापुर
६१ करडखेड
६२ मरखेल
६३ हाणेगाव

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका बिलोली .( 31-JAN-2017) ३२ आरळी
३३ सगरोळी
३४ रामतीर्थ
३५ लोहगाव

जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका भोकर .( 31-JAN-2017) २५ पाळज
२६ भोसी
२७ पिम्पळढव
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती नांदेड अंतिम मतदार यादी तालुका अर्धापूर .( 31-JAN-2017) १७ येळेगाव
१८ मालेगाव
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद/पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार नुसार अनर्ह ठरविण्यात आलेले उमेदवारांची माहिती नांदेड.( 27-JAN-2017,592 KB) ZPNanded
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक जिल्‍हा परिषद नांदेड अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण ZPNanded
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका माहूर . psmahur
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका किनवट . pskinwat
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका हिमायतनगर . pshimayatnagr
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका हदगाव pshadgaon
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका अर्धापूर psardhapur
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका नांदेड . psnanded
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका मुदखेड . psmudkhed
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका भोकर . psbhokar
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका उमरी psumari
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका धर्माबाद psdharmabad
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका नायगाव खै. . psnaigaon
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका बिलोली. psbiloli
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका लोहा . psloha
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका कंधार . pskandhar
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका मुखेड . psmukhed
जिल्‍हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक पंचायत समिती अंतिम प्रभागरचना व आरक्षण तालुका देगलूर. psdeglur
 
Top