photo photo

नांदेड जिल्हा संकेतस्थळावरील माहीतीचे व्यवस्थापन


नांदेड जिल्हा संकेतस्थळावरील माहीती व्यवस्थापक
निवासी उपजिल्हाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
ईमेल : nandedrdc@gmail.com
दुरध्वनी : 02462-248418

उपविभाग व तालुक्यांच्या संकेतस्थळसाठी जिल्हा समन्वयक
तहसिलदार (सामान्य)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
ईमेल : nandedrdc@gmail.com
दुरध्वनी : 02462

उपविभाग निहाय संकेतस्थळांचे माहिती समन्वयक
उपविभाग समन्वयक ईमेल दुरध्वनी
नांदेड नायब तहसिलदार sdmnanded@gmail.com 02462-230966
भोकर नायब तहसिलदार sdobhokar@gmail.com 02467-223884
कंधार नायब तहसिलदार sdokandhar@gmail.com 02466-223051
धर्माबाद नायब तहसिलदार sdodharmabad@gmail.com 02465-244179
हदगाव नायब तहसिलदार sdohadgaon@gmail.com 02468-222099
देगलुर नायब तहसिलदार sdmdegloor@gmail.com 02463-255034
बिलोली नायब तहसिलदार sdobiloli@gmail.com 02465-223322
किनवट नायब तहसिलदार sdmkinwat@gmail.com 02469-222228


तालुका निहाय संकेतस्थळांचे माहिती समन्वयक
तालुका समन्वयक ईमेल दुरध्वनी
नांदेड नायब तहसिलदार tahnanded@gmail.com 02462-236769
अर्धापुर नायब तहसिलदार tahardhapur@gmail.com 02462-272167
भोकर नायब तहसिलदार tahbhokar@gmail.com 02467-222622
मुदखेड नायब तहसिलदार tahmudkhed@gmail.com 02462-275551
कंधार नायब तहसिलदार tahkandha@gmail.com 02466-223424
लोहा नायब तहसिलदार tahloha@gmail.com 02466-242460
धर्माबाद नायब तहसिलदार tahdharmabad1@gmail.com 02465-244179
उमरी नायब तहसिलदार tahumari@gmail.com 02467-244202
हदगाव नायब तहसिलदार tahhadgaon@gmail.com 02468-222328
हिमायतनगर नायब तहसिलदार tahhimayatnagar@gmail.com 02468-244428
देगलुर नायब तहसिलदार tahdegloor@gmail.com 02463-255033
मुखेड नायब तहसिलदार tahmukhed@gmail.com 02461-222522
बिलोली नायब तहसिलदार tahbiloli2@gmail.com 02465-223322
नायगाव नायब तहसिलदार tahnaigaon@gmail.com 02465-203592
किनवट नायब तहसिलदार tahkinwat@gmail.com 02469-222008
माहुर नायब तहसिलदार tahmahur@gmail.com 02460-268521

महत्वाची सूचना
उपरोक्त ईमेलवर संपर्क केल्यास ईमेलच्या विषयात स्पष्टपणे " वेबसाईट संदर्भी " असा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.